Accés de camions de més de 12 Tm. a la zona restringida que no siguen transports especials o grues

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

La circulació de camions amb pes màxim autoritzat superior a 12 Tm. Es troba regulada en l'Ordenança de Mobilitat que prohibeix la circulació per la poligonal que descriu, prohibició que estableix com a norma general:

 • En horari de 7 a 22 hores.
 • Permanent (24 h) per a tots els que no tinguen origen o destinació en la zona prohibida. No es considera origen o destinació quan la finalitat siga el mer estacionament en via pública.

Com a excepció, es permet la circulació de camions de més de 12 TM. de M.M.A. en les condicions que figuren en els articles 62 i ss. de l'Ordenança de Mobilitat, en els supòsits següents:

1. Camions que transporten materials i maquinària auxiliar per a la construcció.

2. Camions porta-contenidors de runes i residus.

3. Camions cisterna i sitges.

La circulació dels vehicles destinats al transport de xicotets ports, efectes, mobiliari, electrodomèstics, paqueteria i/o repartisca en general haurà de realitzar-se amb vehicles de pes màxim autoritzat fins a les 12 Tm., o, en cas contrari, fora de l'horari de prohibició. Els transports per mudances es regixen per la normativa específica que figura en l'Ordenança de Mobilitat per a esta classe de transports.

La resta de supòsits requerix autorització expressa de l'Ajuntament per a circular per la zona restringida dins de l'horari de prohibició.

No requerixen autorització expressa de l'Ajuntament per a circular per les vies que formen la poligonal descrita en l'Annex II de l'Ordenança de Mobilitat els camions destinats al transport de productes agrícoles de temporada sempre que tinguen l'origen o destí de la mercaderia en el terme municipal de València. Podran, per tant, circular per tal perímetre les 24 hores del dia.

A efectes de control per l'Administració, la persona conductora del vehicle portarà un certificat del Consell Agrari Municipal justificant que els productes agrícoles de temporada complixen estos requisits i pertanyen a una persona física o jurídica inscrita en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA).

Qui ho pot sol·licitar?

El transportista subministrador i/o el receptor de la mercaderia.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Instància de sol:licitud general de l’interessat o del seu representant (acreditant representació) en què conste:

- Nom de l’enmpresa.

- NIF

- A efecte de notificacións: domicili-fax-correu electrònic.

- Domicili social.

- Origen i destí de la mercadería.

- Tipus de mercadería objecte del transport.

- Termini de duració dels treballs (num. de viatges, freqüències, etc)

- Justificació de la necessitat circular dins de l'horari de la prohibició on un camió de més de 12 Tm. de M.M.A

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Accés de camions de més de 12 Tm. a la zona restringida que no siguen transports especials o grues:
  • Títol habilitant o document en el qual es faciliten les dades necessàries per a la seua localització per l'Administració:

   Haurà de presentar-ho quan el sol·licitant siga el titular de qualsevol activitat subjecta a títol habilitant.

  • Compromís de distribuir còpies del permís que li otorgue l'Ajuntament entre els seus subministradors:

   firmades pel legal representant de l'empresa i amb segell de l'entitat, fent constar en cada cas la matrícula del vehicle per al que s'entrega la còpia i el dia o període de temps per al que se li entrega que, en cap cas, pot ser superior a l'atorgat per l'Ayuntameinto, ni facilitar-li-la a vehicles que no puguen circular legalment.

   Haurà de presentar-ho quan el sol·licitant siga el titular de qualsevol activitat subjecta a títol habilitant.

  • Permís de circulació del vehicle:

   haurà de presentar-ho quan el sol·licitant siga el transportista subministrador.

  • Targeta d'Inspecció tècnica del vehicle, per ambdós cares amb ITV en vigor:

   haurà de presentar-la quan el sol·licitant siga el transportista subministrador.

  • Targeta de Transports o acreditació o comprovació de la inscripció en el Registre d'Empreses i Activitats de Transport del Ministeri de Foment en vigor:

   haurà de presentar-la quan el sol·licitant siga el transportista subministrador.

  • Les dades identificatives del titular de l'activitat :

   haurà de presentar-los quan el sol·licitant siga el transportista subministrador.

  • Emplaçament exacte:

   haurà de presentar-ho quan el sol·licitant siga el transportista subministrador.

  • Documentació acreditativa de què es tracta de supermercats amb una superfície superior a 1000 metres quadrats:

   S'haurà d'aportar quan el destí siguen supermercats.

  • Document o contracte d'adjudicació del servici que pretén realitzar:

   s'haurà d'aportar quan el destí no estiga subjecte a títol habilitant.

Informació Complementària

Els transports especials i els camions que transporten mercaderies perilloses necessitaran sempre autorització municipal per a circular per la ciutat de València.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

3110 - 3078

Ordenances

Ordenança de Mobilitat

Legislació

 • Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3115
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.