Ajuda a domicili

Actualizado el 21 de mayo de 2020
Ver en la web de la administración

Descripció

És un servei orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant-los atenció directa en la pròpia llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració en el seu entorn habitual.

El Servei Municipal d'Ajuda a domicili, facilitarà totes o algunes de les següents tasques, prèvia prescripció tècnica dels equips dels Centres Municipals de Serveis Socials:

 • Tasques generals d'atenció en la llar.
 • Tasques d'atenció personal.
 • Tasques d'atenció psicosocial i educativa en nuclis de convivència amb diverses manques, i pot incloure:
  • Planificació de la higiene familiar: neteja de la casa, llavat de roba, cuidats personals
  • Informació i aprenentatge d'hàbits de vida saludables.
  • Suport en el desenvolupament de capacitats personals en les funcions parentals.
  • Foment d'habilitats per a l'organització econòmica i familiar.

Qui ho pot sol·licitar?

1. Persones majors amb dificultats d'autonomia personal.

2. Persones amb algun tipus de diversitat funcional.

3. Famílies amb menors en situació de risc social.

4. Famílies amb especials problemàtiques soci-sanitàries.

Requisits

a) Que les persones sol·licitants i, si escau, la resta de la unitat familiar, residisquen efectivament en el municipi de València.

b) Que necessiten suport per a l'exercici de la seua autonomia i requerisquen assistència per a continuar en el seu entorn habitual.

c) Persones que tinguen reconeguda la situació de dependència i que a través de la corresponent resolució del Programa Individual d'Atenció (PIA) se'ls haja prescrit el Servei d'Ajuda a domicili

d) Persones amb dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, no reconegudes com a persones en situació de dependència.

Quan sol·licitar-ho

Al llarg de tot l’any.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
Documentació per a tots els casos:
 • DNI, Passaport o NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar
 • Targeta sanitària de la persona sol·licitant
 • Informe de salut de la persona sol·licitant i altres convivents per al reconeixement de prestacions socials
 • Autorització expressa de totes les persones de la unitat familiar majors de 16 anys:

  perquè el *Ayto València puga recaptar dades de caràcter personal i informació patrimonial que obren en poder de les Administracions Públiques, en cas de no autoritzar, hauran d'aportar la documentació *familar acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització, situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques, si escau, certificats acreditatius de pensions i certificat d'empadronament.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • En cas de no autoritzar:
  • Documentació acreditativa dels ingressos econòmics a través de l'última declaració de renda o en defecte d'això certificat negatiu de la seua realització:

   de totes les persones membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

  • Situació de desocupació i percepció de prestacions econòmiques de totes les persones membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
  • Certificat d'empadronament de totes les persones membres de la unitat familiar
  • Certificats acreditatius de pensions:

   Si hi ha pensionistes

 • Si en la unitat familiar hi ha menors:
  • Fotocòpia del llibre de família
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona amb discapacitat:
  • Certificat de grau de discapacitat
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona que pertanga a classes passives o tinga pensions a l'estranger:
  • Certificat de Pensions
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona haja de satisfer pensions compensatòries i/o d'aliments:
  • Sentència que així ho establisca
 • Si en la unitat familiar hi ha alguna persona ingressada en residència:
  • Document d'ingrés residencia de tercera edat expedit per la pròpia residència:

   indicant la quantia econòmica que s'abona.

Taxes

Taxa

Preus públics pel servici municipal d’ajuda a domicili d’ajuda a domicili file:///D:/Users/u68272/Downloads/3-10_PP_AJUDA_A_DOMICILI-valencia.pdf

TRAM D'INGRESSOS I TARIFES Euros/hora

Ingressos inferiors o igual a 1 +50 % d'IPREM ……………………..……......... 0

Ingressos superiors a 1 + 50 % d'IPREM fins a 1 + 56 % IPREM ……….. 1,00

Ingressos superiors a 1 + 56 % d'IPREM fins a 1 + 63 % d'IPREM …….. 1,30

Ingressos superiors a 1 + 63 % d'IPREM fins a 1 + 69 % d'IPREM …….. 1,60

Ingressos superiors a 1 + 69 % d'IPREM fins a 1 + 76 % d'IPREM …….. 1,90

Ingressos superiors a 1 + 76 % d'IPREM fins a 1 + 82 % d'IPREM …….. 2,20

Ingressos superiors a 1 + 82 % d'IPREM fins a 1 + 89 % d'IPREM …….. 2,50

Ingressos superiors a 1 + 89 % d'IPREM fins a 1 + 96 % d'IPREM …….. 2,80

Ingressos superiors a 1 + 96 % d'IPREM fins a 2 + 02 % d'IPREM …….. 3,10

Ingressos superiors a 2 + 02 % d'IPREM fins a 2 + 0.9 % d'IPREM …..... 3,40

Ingressos superiors a 2 + 0.9 % d'IPREM fins a 2 + 15 % d'IPREM ……. 3,70

Ingressos superiors a 2 + 15 % d'IPREM fins a 2 + 22 % d'IPREM ……… 4,35

Ingressos superiors a 2 + 22 % d'IPREM fins a 2 + 28 % d'IPREM …….. 5,00

Ingressos superiors a 2 + 28 % d'IPREM fins a 2 + 35 % d'IPREM …….. 5,65

Ingressos superiors a 2 + 35 % d'IPREM fins a 2 + 42 % d'IPREM …….. 6,30

Ingressos superiors a 2 + 42 % d'IPREM fins a 2 + 48 % d'IPREM …….. 6,95

Ingressos superiors a 2 + 48 % d'IPREM fins de 2+ 55 % IPREM ………. 7,60

Ingressos superiors a 2 + 55 % d'IPREM fins de 2+ 61 % IPREM ..…..… 8,25

Ingressos superiors a 2 + 61 % d'IPREM …………………………………............. 9,00

Preu Públic pel Servici Municipal d'Ajuda a Domicili

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

L'accés al Servei d'Ajuda a domicili es realitzarà a través dels Serveis Socials Generals, primer nivell del Sistema Públic de Serveis Socials, i podrà derivar-se de les següents modalitats d'accés:

1.- Accés directe

Accediran al Servei d'Ajuda a domicili des d'aquesta modalitat, aquelles persones que tinguen reconeguda la situació de dependència, i que els haja sigut reconegut el Servei d'Ajuda a domicili, com a modalitat d'intervenció adequada a les necessitats de la persona, en la corresponent resolució aprovatòria del Programa Individual d'Atenció.
Per a l'accés a actuacions o serveis que no siguen de caràcter personal o domèstic, se seguirà el procediment ordinari.

2.- Accés ordinari

Podran accedir al servei d'Ajuda a domicili des d'aquesta modalitat aquelles persones que complisca els requisits per a ser beneficiari i que el servei sol·licitat siga un recurs tècnicament adequat. A aquests efectes, l'adequació del Servei s'acreditarà mitjançant informe del/la treballador/a social municipal validat per la Secció de promoció de l'Autonomia i Prestacions Socials, que contindrà el diagnòstic social de l'interessat/a. A fi de determinar la prioritat en l'accés al Servei d'Ajuda a domicili, es valoraran la capacitat funcional, la situació soci familiar i xarxes de suport, la situació de l'habitatge habitual, situació econòmica i qualsevol circumstància de rellevància que s'estime en la valoració tècnica aplicant el barem corresponent.

3.- Accés d'urgència

Per a accedir al Servei d'Ajuda a domicili des d'aquesta modalitat es requerirà l'existència d'una situació sobrevinguda degudament justificada que minve la capacitat per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària de la persona sol·licitant i que aquesta no dispose de suports suficients en el seu entorn habitual.
En aquest sentit, es consideraran situacions d'urgència i de situació excepcional aquelles produïdes de forma immediata, gravetat social per circumstàncies sobrevingudes, que modifiquen substancialment la situació actual de la possible persona usuària, tals com:
a. Recuperació en el domicili després d'altes hospitalàries.
b. Persones usuàries que es troben en situacions de risc i vulnerabilitat. (Síndrome de Diògenes, de **Noé, desnutrició, solitud severa i uns altres).
c. Patologies que provoquen incapacitat funcional: caigudes, accidents que requerisquen hospitalització, etc…
d. Detecció de maltractaments i falta d'atenció física i material dels qui depenen, d'altres persones.
i. Casos de salut mental.
f. Casos de suport al programa del menor.

S'estableixen tres procediments de tramitació diferents de conformitat amb les formes d'accés establides anteriorment:

1.- Procediment directe
Procediment de concessió derivat de l'aprovació del Programa Individual d'Atenció, i reconeixement de la situació de dependència en virtut de resolució dictada per la **Consellería competent.
En aquests casos, una vegada notificada la resolució aprovatòria del Programa Individual d'Atenció (**PIA), en la qual s'estableix el Servei d'Ajuda a domicili i determina la data d'inici, l'Entitat Local, procedirà a prestar els serveis prescrits, conforme a l'establit en la resolució, subscrivint el document de compromís de la persona usuària, elaborat pels serveis socials municipals.

2.- Procediment ordinari.
El procediment s'iniciarà d'ofici, o a instàncies de part, amb independència de la modalitat del servei:
a. Si s'inicia a instàncies de part, les sol·licituds es presentaran preferentment en el centre municipal de serveis socials que li corresponga a la persona sol·licitant per raó del domicili, a més dels previstos en l'article 16.4 i en l'article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquestes sol·licituds aniran signades per la persona usuària o el seu representant legal.
b. Si s'inicia d'ofici, haurà de garantir-se en la seua tramitació posterior el compliment dels requisits o circumstàncies documentals, fixats per al cas d'iniciar-se a instàncies de part.
3. Procediment d'urgència
En casos urgents i suficientment justificats, i a proposta de persona tècnica responsable, podrà autoritzar-se provisionalment per la Prefectura de Secció de Promoció de l'Autonomia i Prestacions Socials, l'atenció immediata d'alguna persona beneficiària, sense perjudici que, una vegada completada tota la documentació, es propose formalment, si escau, aquesta concessió de forma definitiva.
En aquestes circumstàncies, els tècnics dels **CMSS enviaran la documentació que disposen en aqueix moment a la Secció de Promoció de l'Autonomia i Prestacions Socials, la qual valorarà el cas i emetrà Informe d'alta provisional que serà comunicada a la persona interessada, la qual signarà una compareixença de recepció del servei, i al **CMSS, que contactarà amb l'empresa per a l'inici de la prestació del servei. En el termini màxim de dos mesos, la situació de provisionalitat es regularà amb un alta definitiva o el cessament de la prestació, si s'ha solucionat per una altra via la situació que va motivar aquesta alta.

1. Les sol·licituds una vegada emplenades, juntament amb la documentació requerida, seran registrades en el Centre Municipal de Serveis Socials que li corresponga al lloc de residència de la persona sol·licitant o per qualsevol dels llits legals previstos, en la llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Les sol·licituds aniran signades per la persona usuària o el seu representant legal i es remetran amb tota la documentació a la Secció de promoció de l'Autonomia i Prestacions Socials, de la Regidoria de Serveis Socials.
2. Rebuda la sol·licitud els equips professionals dels **CMSS seran els responsables d'estudiar i valorar la necessitat, realitzar el corresponent diagnòstic i dissenyant el projecte d'intervenció individual i/o familiar, aplicant el barem establit a aquest efecte i que s'exposa en l'Annex I per a aquelles sol·licituds pertanyents als sectors de Tercera Edat i Diversitat Funcional.
Per a les persones pertanyents al sector de família i infància, el barem a aplicar és l'establit en l'Annex 2 d'aquest reglament. En tots dos casos es valorarà la dependència funcional i psíquica i la situació social de la persona interessada i la seua unitat familiar, així com altres situacions especials indicatives de la seua situació de necessitat. De l'aplicació del barem resultarà una puntuació global, que determinarà un ordre preferent per a l'adjudicació del servei, prevalent-se aquelles sol·licituds que obtinguen major puntuació. Per cada apartat solament s'emplenarà un epígraf.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriDesestimatori Article 24 Llei 39/2015 d'1 d'octubre: Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat.Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos6 mesos.Article 23 Llei 39/2015 d'1 octubre d'Ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar.

Fer en web

Pot obtindre més informació en la pàgina web de Servicis Socials

Atenció telefònica

010

Impresos

Sol·licitud de servicis domiciliaris

Ordenances

Preu Públic pel Servici Municipal d'Ajuda a Domicili
Reglament Regulador del Servei Municipal d'Ajuda a Domicili de l'Ajuntament de València

Legislació

 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana

On dirigir-se

Oficines on obtindre informació o realitzar consultes:

Deu dirigir-se al seu Centre Municipal de Servicis Socials. Abans de dirigir-se al Centre ha de sol·licitar-se cita prèvia.

Pot consultar el Centre corresponent al seu domicili en la web de Benestar Social

Oficines de presentació:

Al seu Centre Municipal de Servicis Socials, que actua com a Registre Auxiliar per a aquestos casos.

Pot consultar el Centre corresponent al seu domicili en la web de Benestar Social

Oficines d'informació

 • CMSS BENIMACLET
 • C/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)
  Tel.: 962 084380 y 962 084390
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANAR
 • C/ Gravador Enguídanos, s/n
  Tel.: 962 082775
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLA
 • C/ Mesón de Morella, 2
  Tel.: 962 084167 .
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores
  cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIX
 • C/ Salabert, 13 2on i 3er pis
  Tel.: 962 084670/71
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.
  cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSA
 • C/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pis
  Tel.: 962 082570.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARET
 • C/ Parc Natzaret, 94, 1r pis
  Tel.: 962 087400
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETA
 • C/ Burgos, 12, 2n pis
  Tel.: 962 084680 - 962 084681.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERES
 • C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n
  Tel.: 9602 084080 - 962 084090.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDE
 • C/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pis
  Tel.: 962 084650
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍ
 • C/ Salvador Perles, s/n
  Tel.: 962 082865 - 962 082866.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGAR
 • C/ Trafalgar, 34 3er pis
  Tel.: 962 082729.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsstrafalgar@valencia.es

Oficines on presentar

 • CMSS BENIMACLET
 • C/ Sant Esperit, 15 (entrada també per Pl. de Benimaclet, s/n)
  Tel.: 962 084380 y 962 084390
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssbenimaclet@valencia.es
 • CMSS CAMPANAR
 • C/ Gravador Enguídanos, s/n
  Tel.: 962 082775
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsscampanar@valencia.es
 • CMSS CIUTAT VELLA
 • C/ Mesón de Morella, 2
  Tel.: 962 084167 .
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores
  cmssciutatvella@valencia.es
 • CMSS PATRAIX
 • C/ Salabert, 13 2on i 3er pis
  Tel.: 962 084670/71
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00.
  cmsspatraix@valencia.es
 • CMSS MALVARROSA
 • C/ Maria Carbonell (mestra), 1, 1er pis
  Tel.: 962 082570.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssmalvarrosa@valencia.es
 • CMSS NATZARET
 • C/ Parc Natzaret, 94, 1r pis
  Tel.: 962 087400
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssnazaret@valencia.es
 • CMSS OLIVERETA
 • C/ Burgos, 12, 2n pis
  Tel.: 962 084680 - 962 084681.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssolivereta@valencia.es
 • CMSS QUATRE CARRERES
 • C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n
  Tel.: 9602 084080 - 962 084090.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmssquatrecarreres@valencia.es
 • CMSS SALVADOR ALLENDE
 • C/ Sant Joan de la Penya, 3-2on pis
  Tel.: 962 084650
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsssalvadorallende@valencia.es
 • CMSS SANT MARCEL.LÍ
 • C/ Salvador Perles, s/n
  Tel.: 962 082865 - 962 082866.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de10:00 a 14:00 hores.
  cmssanmarcelino@valencia.es
 • CMSS TRAFALGAR
 • C/ Trafalgar, 34 3er pis
  Tel.: 962 082729.
  Horari d'atenció al públic: Dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  cmsstrafalgar@valencia.es

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.