Ajudes per a Xec Escolar curs 2019/2020

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitud per a obtenir una ajuda econòmica per a facilitar l'escolarització en educació infantil, fins a un màxim de deu mesos (de setembre a juny), exclusivament en concepte d'ensenyança.
No tenen esta consideració les despeses derivades d'activitats extraescolars, menjador, horaris especials, llibres, material escolar, matrícules i altres d'índole semblant.

Qui ho pot sol·licitar?

Menors escolaritzats/ades en Educació Infantil, que hagen nascut a partir del dia 1 de gener del 2014, d'edats compreses entre 0 i 6 anys. A causa de la gratuïtat de l'ensenyança, se n'exceptuen els menors escolaritzats en centres públics o amb concert educatiu ple.

Requisits

 • Tant el / la menor com les persones progenitores o representats legals convivents, precisaran estar empadronades al municipi de València en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs escolar o el període en què siguen beneficiàries del Xec Escolar.
 • Cap dels progenitors haurà de trobarse sotmés en cap dels supòsits establits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Els pares/mares o representants legals de dits menors hauran d'acreditar, per mitjà de declaració responsable, estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València.
 • Els pares/mares o representants legals dels/les menors hauran d'acreditar per mitjà de declaració responsable que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o front a la Seguretat Social.
 • Els pares/mares o representants legals dels menors beneficiaris de xec escolar no podran tindre pendent de justificar una altra subvenció anterior, sempre que el termini establit per a la seua presentació haja finalitzat.
 • L'escola infantil o centre educatiu en el qual estiga escolaritzat la/el menor, haurà d'estar ubicat al terme municipal de València i inscrit en el Registre municipal d'Escoles Infantils, així com acreditar amb documents el fet d'haver obtingut o estar en tràmits d'obtenir la corresponent autorització administrativa per part de la Conselleria de Educació, Cultura i Esport. Així mateix el Centre haurà de comptar amb llicència municipal d'obertura, funcionament o, si és el cas, comunicación ambiental.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

B.O.P. núm. 59 de 26 de març de 2019.

Termini de sol·licitud: del dia 27/03/2019 fins al 15/04/2019 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

TOTS ELS CASOS

 • Imprès de sol·licitud

Degudament emplenat i signat per tots dos progenitors, si escau.

 • DNI / NIE

Còpia del DNI o NIE de les mares, pares o representants legals.

 • Passaport

Còpia del passaport en vigor (sol estrangers sense NIE) de les mares, pares o representants legals.

 • Llibre de família

Copia de totes les pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions. En cas de no disposar de llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les i els menors sol·licitants. Si existeixen més fills/as dels qui ja consten en el llibre de família, s'hauran d'aportar els certificats de naixement per a justificar el nombre total.

 • SIP

Còpia del SIP del menor beneficiari de la subvenció.

 • Acreditació d'haver sol·licitat plaça escolar

Expedida pel centre educatiu.

 • Declaració responsable

Annex a la sol·licitud


A MÉS DEPENENT DE LES CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES.

 • Títol de família nombrosa

En cas de Família nombrosa còpia del títol en vigor

 • Títol de família monoparental

En cas de família monoparental còpia del títol en vigor

 • Documentació acreditativa de la dependència

En cas de situació de dependència

 • Certificat oficial del grau de diversitat funcional.

Certificat del grau de diversitat funcional del membre de la unitat familiar afectat.

EN CAS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE:

 • Sentencia condenatoria, orden de protección a favor de la víctima y, excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección

EN CAS DE SEPARACIÓ, DIVORCI, CESSAMENT DE LA CONVIVÈNCIA O NO CONVIVÈNCIA:

 • Sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació dels fills. Si el procediment està en tràmit, s'aportarà certificat acreditatiu del Jutjat
Documentació per a tots els casos:
 • Imprés de sol·licitud, declaració responsable i autoritzacions (annexos a la sol·licitud):

  Imprés de sol·licitud degudament emplenat i signat per totes dues persones progenitors, si escau.

 • DNI o NIE:

  Còpia del DNI o NIE de les mares, pares o representants legals.

 • Passaport:

  Còpia del passaport en vigor (sol estrangers sense NIE) de les mares, pares o representants legals.

 • Llibre de família:

  Còpia de totes les pàgines. totes les pàgines del llibre de família de les mares, pares, filles i fills i defuncions. En cas de no disposar de llibre de família s'aportaran els certificats de naixement de les i els menors sol·licitants. Si existeixen més fills/as dels qui ja consten en el llibre de família, s'hauran d'aportar els certificats de naixement per a justificar el número total.

 • SIP:

  Còpia del SIP del menor beneficiari de la subvenció.

 • Acreditació d’haver sol·licitat plaça escolar:

  Expedida pel centre educatiu.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud de Xec Escolar:
  • Títol de família nombrosa:

   Còpia del títol de família nombrosa en vigor.

  • Títol de família monoparental:

   Còpia del títol de família monoparental en vigor.

  • Document que acredite la dependència
  • Certificat oficial del grau de diversitat funcional:

   Certificat oficial del grau de diversitat funcional del membre de la unitat familiar afectat.

  • Sentència condenatòria
  • Ordre de protecció a favor de la víctima
  • Informe del Ministeri Fiscal:

   Que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicte l'ordre de protecció.

  • Sentència judicial
  • Conveni regulador
  • Document públic de mesures sobre la cura i educació dels fills
  • Certificat acreditatiu del Jutjat:

   Si el procediment està en tràmit.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació de la sol·licitud en els llocs indicats a l'efecte.
 • Consulta dels llistats provisionals de documentació completa, falta de documentació o exclusions, una vegada publicats al Tauler d'Edictes Electrònic i a la web municipal.
 • Esmenar en el termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació dels llistats provisionals, la documentació pertinent.
 • Consulta de la resolució de la convocatòria al Tauler d'Edictes Electrònic i a la web municipal.

Informació Complementària

Un extracte d'esta convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) i quedarà exposada en el tauler d'edictes electrònic i en el web municipal. De conformitat amb el que preveuen els articles 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text complet de la convocatòria haurà de ser comunicat a la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/441593).

Els llistats provisionals es publicaran en el tauler d'edictes electrònic i en el web municipal

Els llistats definitius es publicaran en el tauler d'edictes electrònic i en el web municipal.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticle 24.1 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posat en relació amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.Termini màxim de resolució: Fins 6 mesos6 mesosArt. 21.2 de la Lley 39/2015.

Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Ordenances

Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Òrgans Públics

Legislació

 • Convocatòria 2019-2020 de les ajudes a Xec escolar.
 • Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de València.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
 • En tot cas, els procediments regulats en esta convocatòria s'ajustaran al que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'EDUCACIÓ. OFICINA ADMINISTRATIVA
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 2113
  Fax: 96.353.99.32
  educacionadm@valencia.es

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

En mi caso pone nivel no autorizado en la resolución del cheque escolar
¿Qué requisitos necesito para pedir el cheque escolar?
¿Dónde tengo que presentar la documentación del cheque escolar?
¿Qué documentación tengo que presentar para pedir el cheque escolar en Valencia?
Estoy separada puedo recibir el cheque escolar?
Cheque escolar
¿Cuándo se echa el cheque escolar en Valencia?
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.