Autorització d'activitats esportives o altres, en la Instal·lacions Esportives Municipals

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitar autorització per al desenvolupament de qualsevol activitat, esportiva o no, en una instal·lació esportiva municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Requisits

Aportar tots els documents que els siguen requerits i, si és el cas, prestar la fiança oportuna.

Quan sol·licitar-ho

Dos mesos abans del dia de la celebració de l'activitat.

Documentació a presentar

 • Descripció de l'ús de la instal·lació i qualsevol altra documentació que explique detalladament l'activitat a desenvolupar i la seua organització.
 • Aforament previst quant a espectadors, etc., així com una descripció de la ubicació dels assistents.
 • Calendari de programació de l'activitat especificant, si és el cas, temps de muntatges, obertura de portes al públic, duració de l'acte, temps de desmuntatge, etc.
 • En el supòsit d'autorització expressa per part de la Fundació Esportiva Municipal, especificació d'ubicació de llocs de venda d'articles, tipus d'articles, ubicació de les barres de bar, característiques de la publicitat exterior en la instal·lació i la seua ubicació, així com qualsevol altre concepte semblant.
 • Document escrit i firmat que assumix tota la responsabilitat quant al compliment, si és el cas de la normativa vigent que li afecte (CPI- 96, PGPEPAR, RBT, etc.).
 • Confirmació expressa de què l'esdeveniment s'adapta en la seua totalitat a les condicions establides en el vigent Pla d'Emergència i Evacuació, adaptant-se, en cas de modificació d'algun dels elements, a les noves condicions que l'esdeveniment requerisca i d'acord amb la legislació vigent, de manera que s'assegure en tot cas la integritat dels espectadors i dels béns mobles i immobles.
 • En este pla s'ha d'especificar clarament la situació d'escenaris, recorreguts, accessos i evacuacions així com personal de seguretat adscrit i, com a mínim, estar redactat d'acord amb la normativa vigent i amb l'especificació concreta del nombre de persones de seguretat que controlaran l'activitat, lloc concret d'ubicació i nom de l'empresa responsable.
 • Característiques de la instal·lació d'energia elèctrica i megafonia que poguera instal·lar-se amb caràcter provisional –amb l'especificació de watt i decibels–, amb certificat d'instal·lació d'acord amb el reglament electrotècnic de B:T. firmat pel tècnic competent i tramitat a través de la Conselleria d'Indústria.
 • Determinació, si és el cas, del sistema d'alimentació energètica i si fóra preceptiu amb l'aportació de certificat d'homologació d'acord amb el reglament electrotècnic de B:T., firmat pel tècnic competent i tramitat a través de Conselleria d'Indústria.
 • Fotocòpia del contracte o certificat de disposició d'ambulància i/o servicis mèdics, si fóra preceptiu pel tipus d'activitat.
 • La Fundació Esportiva Municipal podrà requerir al sol·licitant l'aportació de documentació addicional a l'assenyalada en els apartats anteriors.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització d'activitats esportives o altres, en la Instal·lacions Esportives Municipals:
  • Descripció de l’ús de la instal·lació
  • Aforament previst i ubicació
  • Calendari de programació de l’activitat
  • Confirmació que l’esdeveniment s’adapta en la seua totalitat a les condicions del vigent Pla d’Emergència i Evacuació
  • Ubicació de llocs de venda, si és el cas
  • Document assumint tota la responsabilitat del compliment, si és el cas de la normativa vigent que li afecte
  • Característiques de la instal·lació d’energia elèctrica i megafonia, si és el cas
  • Contracte o certificat de disposició d’ambulància i/o servicis mèdics, si és el cas
  • Determinació del sistema d’alimentació energètic i certificat d’homologació, si és el cas

Taxes

Taxa

Preu públic d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals.
Termini d'ingrés: anteriorment a la realització de l'activitat s'abonarà en la pròpia instal·lació esportiva municipal.
Quantia: La quantia serà la disposada en els annexos de l'Ordenança de preus públics citada.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant


Informació Complementària

 • Durant els muntatges i realització de l'esdeveniment no es podrà realitzar cap tipus d'obra en l'immoble, i s'autoritzarà tan sols la instal·lació de l'equipament necessari per a la celebració de l'acte autoritzat, que serà per compte dels interessats.
 • Qualsevol element que per motius de l'activitat haja de fixar-se en algun parament o element constructiu de la instal·lació o penjar de la coberta de l'edifici, haurà de comptar amb l'autorització escrita i expressa dels tècnics de la Fundació Esportiva Municipal i amb el corresponent certificat de solidesa firmat per tècnic competent.
 • Els documents hauran de ser presentats juntament amb la sol·licitud formal d'ús, abans de donar l'autorització per a la celebració de l'activitat.

Així mateix, abans de dos hores de l'obertura al públic de les portes de la instal·lació, s'haurà d'aportar al representant de la Fundació Esportiva Municipal present i designat a este efecte –director de la instal·lació, personal acreditat, etc.– els certificats i la resta de documentació que no es pogueren tramitar fins després de la instal·lació, així com una certificació de l'organitzador sobre la revisió de tots i cadascun dels elements sol·licitats en els apartats anteriors, així com que tots estos elements es troben amb les suficients garanties de seguretat per a la celebració de l'activitat i es fa responsable del seu desenvolupament.

 • El sol·licitant està al càrrec del manteniment de l'orde i seguretat en el recinte durant la celebració de l'activitat autoritzada; ha d'evitar tota actuació que puga produir algun dany.
 • El sol·licitant està al càrrec de la neteja de tots els locals i espais que hagueren pogut veure's afectats, així com la reposició de tots els elements que s'hagueren desmuntat o sobre els quals s'haguera pogut produir qualsevol tipus de danys.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

-Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

-Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina.

Impresos

Instància general

Ordenances

Preus Públics d'aplicació en les Instal·lacions Esportives Municipals i per la Prestació de Servicis de la Fundació Esportiva Municipal
Reglament d'Instal·lacions Esportives de la Ciutat de València

Legislació

- Annex I del Decret 5/2002, de 8 de gener, del govern valencià, en relació a la documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud de llicència per a la celebració d'espectacles o activitats recreatives en instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables.

Oficines d'informació

 • FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
 • Passeig de la Petxina, 42
  Tel.: 96 352 48 30
  Fax: 96 394 45 83
  De 9 a 14 hores
  informacion@fdmvalencia.es

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.