Cessió d'ús de museus o monuments municipals per a activitats ludico culturals o esdeveniments

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitar autorització de l'ús de museus o monuments municipals dependents del Servici de Patrimoni Històric per a la realització d'activitats ludicoculturals o esdeveniments (conferències, exposicions...)

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques que estigueren interessades en l'ús de qualsevol dels espais.

Es podran rebutjar aquelles que per la naturalesa de la seua activitat, es considere que els museus o monuments no són els espais adequats per a la seua celebració.

Requisits

No ha de tractar-se d'activitats de caràcter privat alienes al compliment dels fins públics que són propis a l'espai cultural que constituïxen els museus i monuments municipals.

únicament es preveu l'autorització de l'ús de la Llotja per a la realització d'activitats de caràcter històric o cultural que tradicionalment s'efectuaren a l'edifici (acord de la Comissió de Govern d'11 de juny de 1993).

Quan sol·licitar-ho

Amb una antelació mínima de dos mesos a la data sol·licitada per a la cessió d'ús.

Documentació a presentar

Instància de sol.licitud general.

Taxes

Taxa

Taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals:

Termini d'ingrés:
Una vegada notificada la resolució d'aprovació de les relacions de liquidació de les corresponents taxes:

Taxes 2017:

1.-Mercat d'Abastiments - Tarifa dels 6.400 m2 per dia . . . . . . . . .1.264,16 euros
2.-Amfiteatre Benicalap - Tarifa dels 1.650 m2 per dia . . . ........ . . . 836,72 euros
3.-Vivers - Tarifa per m2 i dia . . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . 0,40 euros
4.-Torres Serrans - Tarifa dels 1.620 m2 per dia . . . . ..... . . . . . . . 3.543,68 euros
5.-Torres Quart - Tarifa dels 1.463,1 m2 per dia . . . . . . ... . . . . . . 3.205,22 euros
6.-Jardí del Túria TR9 - Tarifa per m2 i dia . . . . ............. . . . . . . . . . . . . 0,18 euros
7.-Reals Drassanes - Tarifa per m2 i dia . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . 1,89 euros

Per a qualssevol altres instal·lacions no previstes en la relació anterior, la tarifa total es determinarà a través de la fòrmula següent:

Tarifa total igual a PS per R, dividit per 365, més PE i multiplicat el total per N i per M.

Sent:
PS = Preu de repercussió comercial per metre quadrat, de la ponència de valors.Del sòl vigent.
R = 0,15: Factor de rendiment.
El valor mínim de l'expressió (PS x R) / 365 serà de 0,19 euros.
PE = Factor per edificació que serà 0 euros en espai lliure.
En espais edificats sense sostre, 0,40 euros; en edificis amb sostre, 0,76 euros; i en edificis amb especial significació històrica, 1,53 euros.
N = Nombre de dies o fracció de duració de l'ús o aprofitament.
M = Nombre de metres quadrats objecte de l'ús.

Podran aplicar-se en qualsevol dels casos següents coeficients correctors:

 • Per a grans superfícies s'aplicarà un coeficient reductor del 50% a la superfície que excedisca de 10.000 m².
 • S'aplicarà un coeficient reductor del 50% quan el destí de l'ús o aprofitament tinga caràcter cultural i/o educatiu amb una finalitat no lucrativa. En casos d'especial interés o utilitat pública, la dita reducció podrà ser fins a del cent per cent. Serà l'Alcaldia, a través de resolució, la que en cada cas autoritze l'aplicació dels dits coeficients reductors prèvia petició dels interessats.

A més del pagament de les taxes anteriors aniran a càrrec del peticionari els gastos de neteja, energia elèctrica, vigilància i qualssevol altres que es produïsquen, així com el deteriorament i els desperfectes que es pogueren produir, d'acord amb el que establix l'Ordenança Reguladora de la Taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.

L'Ajuntament podrà exigir el pagament simultani del preu públic a l'atorgament de l'autorització, així com la constitució d'un depòsit en metàl·lic en quantia suficient per a garantir el pagament dels servicis dels possibles desperfectes.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació de sol·licitud.
 • Pagament de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.

Informació Complementària

L'autorització de la cessió d'ús de sales de museus o de monuments sol condicionar-se a la no concurrència amb una altra activitat cultural.

Aniran a càrrec del peticionari les despeses de neteja, energia elèctrica, vigilància i qualssevol altres que es produïsquen en el museu o monument, així com el deteriorament i els desperfectes que es pogueren produir a l'edifici.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

-Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital
Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.
-La publicació de les Bases de cada convocatòria s'anuncia en el Tauler d'Edictes de la Seu Electrònica.
-Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa en esta pàgina

Impresos

Instància general

Ordenances

Taxes per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals

Legislació

- Acord de la Comissió de Govern de data 11 de juny de 1993, que únicament preveu l'autorització de l'ús de la Llotja per a la realització d'activitats de caràcter històric o cultural que tradicionalment s'efectuaren a l'edifici.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i Procediment Administratiu Comú.
- Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Històric espanyol.
- Llei 4/1998, d'11 de Juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural valencià (Article 73).

Oficines d'informació

 • SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
 • Plaça Ajuntament 1, 1ª planta.
  Tel.: 963525478, exts. 1192, 1189 y 1923.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.