Consulta d'Ubicació d'una activitat

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Prèvia a la instal·lació d'una activitat, el titular o prestador de la mateixa, podrà sol·licitar una consulta d'ubicació per a comprovar si la implantació de l'activitat en l'emplaçament assenyalat s'adequa a la normativa urbanística vigent.

Aquells establiments públics que, de conformitat amb l'Ordenança de Protecció contra la Contaminació Acústica o la normativa urbanística específica, tinguen restringit el seu emplaçament per l'obligatorietat de mantindre una determinada distància respecte a altres activitats del mateix tipus, hauran de sol·licitar a l'Ajuntament, amb caràcter previ, la consulta d'ubicació que possibilite la seua implantació.

En l'Annex V.2.5 de la “Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València”, consultable en l'apartat “Ordenances” d'esta mateixa pàgina, es resumix el tràmit procedimental.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Quan sol·licitar-ho

Previ a la sol·licitud de llicència/autorització o a la presentació de la declaració responsable per a implantar una activitat.

Documentació a presentar

 1. Instància model normalitzada de sol·licitud de consulta d'ubicació, indicant el tipus d'activitat concreta sobre la qual se sol·licita.
 2. Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant i del seu legal representant, si és el cas.
 3. En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació d'estos, sempre que acredite la dita representació.
 4. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que ostenten la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.
 5. Resguard de l'ingrés de la taxa d'actuacions urbanístiques vigent.
 6. Pla d'emplaçament en què quede clarament identificada la ubicació concreta on pretenga instal·lar-se l'activitat.
 7. Memòria tècnica de l'activitat, descriptiva de les característiques de la mateixa i plans representatius de l'activitat, havent d'incloure com a mínim plans de planta i secció.
 8. Necessitat ús i aprofitament del sòl, en el cas que es tracte de sòl no urbanitzable.
 9. Requiriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.
 10. Pla de distribució del local amb indicació d'ubicació de la/s porta/s d'accés.

Taxes

Tax

Taxa d'actuacions urbanístiques:
Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la sol.licitud.
Quantia: 140.90 euros
El pagament d'aquesta taxa es realitza pel sistema d'autol.liquidacions: Gestor d'Autol.liquidacions.

Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Pagament de les taxes
 • Sol·licitud

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Consulta d'ubicació

Ordenances

Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica
Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Legislació

 • Pla General d'Ordenació Urbana de València
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 143/2015, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 14/2010
 • Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica.

On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb els ciutadans, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'ACTIVITATS.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.

Oficines on presentar

 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATS
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78
  Dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.