Informe Urbanístic de Compatibilitat

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Amb caràcter previ a la presentació de la sol•licitud o formulació dels instruments d'intervenció ambiental regulats en esta llei, és preceptiu sol•licitar a l'ajuntament del municipi on s'ubicarà la instal•lació l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, si és el cas, amb les ordenances municipals relatives a este.

En l'Annex V.2.4 de la “Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València”, consultable en l'apartat “Ordenances” d'esta mateixa pàgina, es resumix el tràmit procedimental.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Quan sol·licitar-ho

Abans de la implantació d'una activitat.

Documentació a presentar

 1. Instància
 2. Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant i del seu legal representant, si és el cas.
 3. En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació d'estos, sempre que acredite la dita representació.
 4. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que ostenten la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.
 5. Resguard de l'ingrés de la taxa d'actuacions urbanístiques vigent.
 6. Plànol d’emplaçament en què quede clarament identificada la ubicació concreta on pretén instal·lar-se l’activitat.
 7. Memòria tècnica de l'activitat, descriptiva de les característiques de la mateixa i plans representatius de l'activitat, havent d'incloure com a mínim plans de planta i secció.
 8. Necessitat ús i aprofitament del sòl, en el cas que es tracte de sòl no urbanitzable.
 9. Requeriments de la instal·lació respecte als servicis públics essencials.
 10. Per al supòsit d'autorització ambiental integrada, pla georeferenciat on figure la totalitat de la parcel.la ocupada per la instal.lació proyectada.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Certificat de Compatibilitat Urbanística:
  • Imprés específic de sol·licitud de Certificat/Informe de Compatibilitat Urbanística

Taxes

Taxa

Taxa d'actuacions urbanístiques:

 • Termini d'ingrés: Amb caràcter previ a la sol.licitud.
 • Quantia per a 2018: 140,90 €.

El pagament d'aquesta taxa es realitza pel sistema d'autol.liquidacions: Gestor d'Autol.liquidacions.

Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 1. Pagament de la taxa
 2. Presentació de la sol·licitud junt amb la documentació sol·licitada

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Sol.licitud d'informe urbanístic de compatibilitat

Ordenances

Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Legislació

 • LLEI 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb els ciutadans, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'ACTIVITATS.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.

Oficines on presentar

 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATS
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78
  Dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

Certificado de compatibilidad urbanistica
COMO CONSEGUIR IMPRESO para pagar DE TASA DE ACTUACION URBANISTIICA
Que documentacion hay que acompañar a lal solicitud de cerificado de compatibilidad urbanística para apartamento turístico?
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.