Inscripció de gossos en el Cens Caní municipal, comunicació de baixes per mort o desaparició, així com canvis del seu titular

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Inscripció en el Cens Caní Municipal als gossos els propietaris del qual siguen residents a València.
Els propietaris també estan obligats a comunicar les baixes per mort o desaparició dels gossos censats, així com els canvis de titular, tant per a mantindre actualitzat el Cens, per a comunicar-los el seu troballa en cas de pèrdua i per a evitar el seguir actuacions quan el gos ja no els pertany.
Als efectes anteriors, els propietaris també estan obligats a comunicar els canvis de domicili.

Qui ho pot sol·licitar?

Tots els residents a València majors d'edat, que siguen propietaris de gossos.

Requisits

 • Ser resident a València i major d'edat
 • Si el gos pertany a un menor d'edat, haurà d'inscriure's en el Cens caní a nom d'una persona major d'edat que convisca en el domicili indicat

Quan sol·licitar-ho

L'alta en el Cens ha de sol·licitar-se en els 15 dies següents a l'adquisició del gos, o quan l'animal complisca 3 mesos d'edat.

Documentació a presentar

Altes:
Imprés de sol·licitud d'Inscripció en el Cens Caní acompanyat de còpia compulsada de la següent documentació:

 • DNI del propietari de l'animal
 • Cartilla sanitària o Passaport de l'animal.
 • Còpia Inscripció de l'animal en RIVIA; esta inscripció es realitza pel veterinari que implante el microxip a l'animal
 • Justificant de l'abonament de la taxa establida en l'Ordenança Fiscal relativa a taxes per prestació de servicis de sanitat.

Baixes:

 • Presentar instància general
 • Còpia de l'informe veterinari en què conste la causa de la baixa
 • Fotocòpia de la baixa de l'animal en el RIVIA
 • Fotocòpia de la inscripció de l'animal en el Cens Caní
 • Devolución de la xapa d'inscripció en el Cens Caní

Altres comunicacions:

 • Per a comunicar els canvis de titular, les pèrdues o els canvis de domicili, n'hi ha prou amb presentar una instància en què s'expose qualsevol d'estos fets i se sol·licite la incorporació de la informació al Cens Caní.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Inscripció de Gossos en el Cens Caní Municipal:
  • Model normalitzat de sol·licitud
  • Còpia del DNI
  • Còpia de la inscrpció de l'animal en RIVIA
  • Cartilla sanitària o passaport de l'animal
 • Baixa Inscripció de Gossos en el Cens Caní Municipal, comunicació de baixes per mort o desaparició, o canvis de titular del mateix:
  • Còpia de l'informe veterinari en el qual conste la causa de la baixa
  • Còpia de la baixa de l'animal en el RIVIA
  • Còpia de la inscripció de l'animal en el Cens Caní

Taxes

Taxa

Per inscripció en el cens:

Taxa per prestació de servicis de sanitat:

Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud.
Quantia per a 2019: 14,43 euros.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Pagament de la taxa, si correspon.
 • Presentació de la sol·licitud amb la documentació assenyalada en el Registre General d'entrada.
 • Si es tracta d'una alta: rebrà per correu la chapa identificativa que ha de col·locar-se en el coll de l'animal.

Informació Complementària

El fet de no inscriure un animal en el Cens Caní constituïx infracció lleu i pot ser sancionada amb multa, d'acord amb el que disposa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia.

Prèviament a la inscripció de l'animal en el Cens Caní, els propietaris de gossos majors de 3 mesos han de portar-los al veterinari habilitat per a realitzar la inscripció en el RIVIA (Registre Informàtic valencià d'Identificació Animal). Veure tràmit corresponent.

Si es tractara d'un gos potencialment perillós, haurà de sol·licitar la Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos.

La gestió del Nucli Zoològic està encomanada a Modepran, que pot facilitar eixe servici.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Si vosté vol sol•licitar el tràmit presencialment, pot autoliquidar la taxa / el tribut en esta pàgina

Atenció telefònica

Telèfon 010

Impresos

Instància general
Cens caní

Ordenances

Ordenança Municipal sobre Tinença d'Animals
Taxa per Prestació de Servicis de Sanitat

Legislació

 • Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de Protecció dels Animals de Companyia.
 • Llei 4/2005, de 13 de juny, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE SANITAT. SECCIÓ SANITAT ANIMAL
 • Amadeu de Savoia, 11. Pati A, planta baixa.
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1804
  Fax: 96.389.50.91

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

Donde pagar tasa censo canino
Dónde puedo conseguir el impreso que tengo que pagar en el banco?
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.