Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2019

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

L'objecte d'esta convocatòria és establir les normes que han de regir el procés de selecció de projectes participants en l'Itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses, destinat adonar suport i fomentar la creació d'empreses per mitjà de la realització d'un curs de formació en gestió empresarial.

Els projectes que finalitzen el curs de formació en gestió empresarial podran optar a una distinció amb dotació econòmica que, després de la convocatòria pertinent, serà atorggada als 6 millors projectes participants que hagen iniciat la seua activitat empresarial.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran participar projectes empresarials presentats per persones que complisquen amb els següents requisits:

1. Que, individualment o en grup, no hagen constituït la seua empresa o l'hagen constituïda amb posterioritat a l'1 de gener de 2018.
2. Que l'empresa tinga el domicili fiscal al municipi de València, o en cas de no estar constituïda, una de les persones promotores del projecte estiga empadronada al municipi de València, en els dos casos amb una antelació míbima de tres mesos a la data de presentació de sol·licitud.
3. Que no hagen participat en cap edició anterior de l'itinerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses o de l'Itinerari per a la Consolidació de Startups promogudes per l'Ajuntament de València.

Requisits

1. Que, individualment o en grup, no hagen constituït la seua empresa o l'hagen constituïda amb posterioritat a l'1 de gener de 2018.

2. Que l'empresa tinga el domicili fiscal al municipi de València, o en cas de no estar constituïda, una de les persones promotores del projecte estiga empadronada al municipi de València, en els dos casos amb una antelació mínima de tres mesos a la data de presetació de sol·licitud.

3. Que no hagen participat en cap edició anterior de l'Itinrerari per a la Creació i Consolidació d'Empreses o de l'Itinerari per a la Consolidació de Startups promogudes per l'Ajuntament de València.

Quan sol·licitar-ho

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta Convocatòria en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de València.

Publicació de l'Anunci en Tauler d'Edictes: 21 de febrer de 2019

Termini de sol·licitud: del dia 22/02/2019 fins al 22/03/2019 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari i s'adjuntarà la documentació que s'indica
Documentació per a tots els casos:
 • DNI de persona/es promotora/es
 • Curriculum vitae de la persona o persones promotores
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2019:
  • Targeta de demandant d'ocupació:

   En cas de desocupació d'alguna persona promotora.

  • Certificat de diversitat funcional d'un mínim de 33%:

   En el cas que la persona tinga alguna diversitat funcional.

  • Certificat actualitzat de situación censal que indique la data d’alta de l’activitat i el domilici fiscal:

   En el cas que l'empresa estiga constituïda.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació de la sol·licitud, junt amb la documentació corresponent, dins del termini establit i sempre que es complisquen tots els requisits.
 • En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Informació Complementària

El resultat de la selecció es publicarà en la web municipal (<valencia.es>), on es detallarà la llista dels projectes seleccionats i els que hagen quedat en reserva. Esta publicació es realitzarà d'acord amb el que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a la valoració dels projectes que opten a l'Itinerari es constituirà una comissió qualificadora.

Els aspectes que cal valorar dels projectes presentats a esta convocatòria seran els següents:

1. Que les persones promotores estiguen en situació de desocupació: 5 punts.

2. Que les persones promotores pertanguen a col·lectius de difícil inserció (joves menors de 30 anys, dones, persones amb diversitat funcional, persones aturades de llarga duració i majors de 45 anys): 5 punts.

3. Projecció del sector d'activitat a què hagen de dedicar-se: de 0 a 5 punts.

4. Potencial viabilitat: de 0 a 10 punts.

5 Quantitat, qualitat i foment de la igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones en l'ocupació a generar: de 0 a 10 punts.

6. Ajust del perfil de les persones promotores al sector d’activitat: de 0 a 10 punts.

7. Incorporació de les noves tecnologies: de 0 a 5 punts.

8. Contribució de l’empresa a la sostenibilitat econòmica, sociocultural o mediambiental de la ciutat: de 0 a 10 punts.

La comissió es reserva el dret a realitzar una entrevista personal a les persones representants dels projectes candidats, a fi de valorar el grau de maduració de la idea empresarial, la seua viabilitat, implicació, etc. En cas d'efectuar-se l'entrevista, computarà de 0 a 15 punts.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Ordenances

Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Òrgans Públics

Legislació

 • Convocatòria de l’Itinerari per a la creación i consolidació d’empreses 2019. Aprovada per JGL de de 2019.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

On dirigir-se

Les sol·licituds per a participar en este programa s'hauran de formalitzar en l'imprés normalitzat que estarà disponible en la web municipal <valencia.es>

Les sol·licituds, que hauran de dirigir-se al Servici d'Ocupació i Emprenedoria, es presentaran en els diferents Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València, sense prejudici de poder presentar-les en els altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aixó mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la pàgina web de l'Ajuntament de València <valencia.es>. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admés per la seu electrònica de l'Ajuntament de València.

En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumreades en l'article 14.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
 • Amadeu de Savoia, 11 – Nau Oest – 1ª planta.
  Tel.: 96.208.17.25
  Dilluns a divendres, de 8:30 a 14 hores

Oficines on presentar

 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.