Llicència d'obertura de rases i sondatges en la via pública

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Concedir llicències per a realitzar rases a la via pública per a la instal·lació de servicis públics (aigua, llum, gas, telecomunicacions, desaigües).

Qui ho pot sol·licitar?

La persona física o jurídica titular de l'immoble per al que se sol·licita l'obra. En cas de finques noves haurà de sol·licitar-ho el promotor.

Requisits

 • Que el contractista que executarà l'obra tinga l'homologació d'empresa per part de l'Ajuntament per a poder realitzar rases en via pública.
 • Tindre l'homologació d'empresa per part de l'Ajuntament per a poder realitzar rases a la via pública.

Quan sol·licitar-ho

Previ a l'inici de l'obra

Documentació a presentar

 • Imprès de sol·licitud que pot descarregar en l'apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina, si la sol·licitud es realitza presencialment, acompanyat de la documentació que s'indica.
 • Si la sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica

EN TOTS ELS CASOS

 • Instància de sol·licitud de llicència per a pbertura de rases i cales en la via pública, segons model normalitzat, subscrita pel / per la peticionari/ària de la llicència o pel seu representant legal en el cas de ser una persona jurídica (societat).
 • CIF o NIF del / de la sol·licitant i del seu representant legal, si és el cas.
 • Plànol d’emplaçament a escala 1/1000 o superior en què s’indique: Traçat de la canalització. Necessitats d’ocupació de la via pública per a l’execució de l’obra: situació de contenidors d’obra, aplec de materials, espais protegits per a circulació de vianants, caseta d’obra, maquinària auxiliar, etc. Descripció general de la via afectada: ample de vorera i calçada, nombre de carrils, sentit de la circulació, situació i característiques dels aparcaments, carrils bus, etc. I plànol amb proposta de la desviació alternativa del trànsit en cas de ser necessari el tall del carrer.

CAS 1: Canonada desaigüe per a connexió nova al col·lector general

 • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.
 • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.
 • Taxa pel permís de connexió de servici domiciliari a la xarxa de sanejament.
 • Plànol del Cicle Integral de l’Aigua amb els punts de connexió (sol·liciteu-lo en Ocoval). Necessiten tindre’l abans de fer la sol·licitud per a saber on connectar. Es facilita al ciutadà des d’Ocoval, sol·liciteu-lo a l’adreça electrònica obras@ocoval.es o al telèfon 963 370 228.

CAS 2: Canonada desaigüe per a substitució de connexió existent utilitzant el mateix traçat, arquetes de registre (noves o reparacions), nous pous de registre, reparacions per fugues en algun tram de la connexió del desaigüe o qualsevol remoció del paviment encara que no siga a cel obert.

 • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.
 • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.
 • Plànol del Cicle Integral de l’Aigua amb els punts de connexió (sol·liciteu-lo en Ocoval). Necessiten tindre’l abans de fer la sol·licitud per a saber on connectar. Es facilita al ciutadà des d’Ocoval, sol·liciteu-lo a l’adreça electrònica obras@ocoval.es o al telèfon 963 370 228.

CAS 3: Substitució de la connexió d’aigua potable per fuga o avaria

 • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.
 • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.
 • informe d’Emivasa sobre les obres que cal realitzar. Telèfon d’avaries d’Emivasa per a obtindre l’informe: 963 860 638

CAS 4: Substitució de la connexió de gas per fuga o avaria

 • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.
 • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.
 • informe de Gas Natural Cegas sobre les obres que cal realitzar. Telèfon de Gas Natural Cegas per a obtindre l’informe: 963 537 666.

CAS 5: Transicions de gas

 • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública

CAS 6: Canalitzacions elèctriques

 • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
 • Projecte de la línia que s’executarà visat, o quan es presente sense visar, acompanyat de la declaració responsable del tècnic competent.
 • Plànol del punt de subministrament amb el vistiplau d’Iberdrola o empresa subministradora o, si no n’hi ha, proposta tecnicoeconòmica amb el plànol facilitat per l’empresa subministradora.

CAS 7: Canalitzacions de telecomunicacions per conveni amb Telefónica

 • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública
 • Projecte de la línia que s’executarà visat, o quan es presente sense visar, acompanyat de la declaració responsable del tècnic competent.
 • Plànol del punt de subministrament facilitat per Telefónica i el conveni firmat per les dos parts.

CAS 8: Canalitzacions de telecomunicacions per a empreses subministradores

 • Suc Telefónica. No sempre és necessari presentar este document.

CAS 9: Connexió elèctrica particular per a donar subministrament a terrasses

 • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.

Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública

CAS 10: Cales per a impermeabilitzar mur pantalla

Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública.

Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic i qualsevol remoció del paviment o voreres en la via pública

Memòria d’execució de l’obra

Documentació per a tots els casos:
 • NIF del / de la sol·licitant i del seu representant legal, si és el cas.
 • Plànol d’emplaçament a escala 1/1000 o superior
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Canonada desaigüe per a connexió nova al col·lector general:
  • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Taxa permís de connexió de servici domiciliari a la xarxa de sanejament
  • Plànol del Cicle Integral de l’Aigua amb els punts de connexió
 • Canonada desaigüe per a substitució de connexió existent:
  • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Plànol del Cicle Integral de l’Aigua amb els punts de connexió
 • Substitució de la connexió d’aigua potable per fuga o avaria:
  • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Informe d’Emivasa sobre les obres que cal realitzar
 • Substitució de la connexió de gas per fuga o avaria:
  • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • informe de Gas Natural Cegas sobre les obres que cal realitzar
 • Transicions de gas:
  • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
 • Canalitzacions elèctriques:
  • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Projecte de la línia que s’executarà visat
  • Plànol del punt de subministrament amb el vistiplau d’Iberdrola o empresa subministradora
 • Canalitzacions de telecomunicacions per conveni amb Telefónica:
  • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Projecte de la línia que s’executarà visat
  • Plànol del punt de subministrament Telefónica i el conveni firmat per les dos parts
 • Canalitzacions de telecomunicacions per a empreses subministradores:
  • Suc Telefónica
 • Connexió elèctrica particular per a donar subministrament a terrasses:
  • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
 • Cales per a impermeabilitzar mur pantalla:
  • Taxa per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Fiança per obertura de cales o rases en terreny d’ús públic
  • Memòria d’execució de l’obra

Taxes

Taxa obertura cales o rases en terreny d'ús públic i remoció paviment o voreres via pública

TAXES 2019

Taula de quanties per a l’exercici vigent

Les quotes tributàries es determinaran per l’aplicació de les tarifes següents, considerant-se els intervals següents (longitud i temps), als quals caldrà sumar la tarifa per concessió d’autorització d’aprofitament: tarifa/euros tarifa concessió d’autorització d’aprofitament ………………....…................. 32,31

En terrenys no pavimentats:

Tarifa/Euros - Primera setmana:

Fins a 8,99 m lin. ……………………………………………….…………... 82,68

Des de 9 fins a 16,99 m lin. ……………………………………..…………. 165,38

Des de 17 fins a 25,99 m lin. ……………………………………….……… 258,38

Des de 26 fins a 50 m lin. …………………………………………………...516,84

A partir de 50 metres, a la quota de l’últim interval s’afegirà el resultat de multiplicar el nombre de metres que excedisquen 50 per 1,08 i per 6.

Les obres amb duració superior a una setmana tributaran per intervals setmanals (2, 3, 4, etc. setmanes).

Terrenys pavimentats:

Tarifa/Euros - Primera setmana:

Fins a 8,99 m lin. ……………………………………………………………… 167,82

Des de 9 fins a 16,99 m lin. …………………………………………………. 336,10

Des de 17 fins a 25,99 m lin. ………………………………………………. 524,78

Des de 26 fins a 50 m lin. ……………………………........................... 1.049,82

A partir de 50 metres, a la quota de l’últim interval s’afegirà el resultat de multiplicar el nombre de metres que excedisquen 50 per 2,23 i per 6.

Les obres amb duració superior a una setmana tributaran per intervals setmanals (2, 3, 4, etc. setmanes).

Tarifa única per l’execució de cales per a la instal·lació de transicions de connexió de les instal·lacions receptores de gas per part dels instal·ladors autoritzats:

a) Terrenys no pavimentats ………………………………………………… 35,46 euros

b) Terrenys pavimentats ……………………………………………………. 44,29 euros

En els dos casos inclou la tarifa per concessió de l’autorització.


Taxes per Obertura de Sondatges o Rases en Terreny d'Ús Públic i qualsevol Remoció del Paviment o Voreres en la Via Pública Fiança obertura cales o rases terreny d'ús públic i remoció paviment o voreres via pública

Taula de quanties per a l’exercici vigent

Per a la constitució dels dipòsits que garantisquen el reintegrament de les despeses de reconstrucció o reparació dels béns i instal·lacions, així com les indemnitzacions per danys irreparables, es liquidarà d’acord amb els metres quadrats de reposició del treball realitzat. Per al seu càlcul, es multiplicarà la longitud de la rasa o cala sol·licitada per un ample estimat mínim de 0,5 metres i per l’import corresponent.

1. En voreres, calçades, terrenys sense pavimentar …………………………… 17,03 euros

2. En voreres, calçades, terrenys pavimentats …………………………… 51,26 euros

Taxes per Obertura de Sondatges o Rases en Terreny d'Ús Públic i qualsevol Remoció del Paviment o Voreres en la Via Pública Taxa pel permís de connexió domiciliària a la xarxa de sanejament

Taula de quanties per a l’exercici vigent

ART. 6.2.2

Permís de connexió domiciliària a la xarxa de sanejament 188.28 €

Taxa pels Servicis de Clavegueram, Col·lectors i Estaciones de Bombament

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

- Ingreso de les taxes i fiances corresponents en cada cas, amb caràcter previ a la presentació de la instància de sol·licitud de llicència. (veure quantia en apartat “Taxes” i sol·licitar cartes de pagament en les Oficines d'Ocoval)

- Presentació de la instància de sol·licitud de llicència, degudament omplida, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació a presentar”.

Informació Complementària

La llicència d'obertura de rases en via pública, tindrà una vigència, amb caràcter general, de sis mesos comptats des del dia en què es notifica la llicència. En casos especials en què el termini siga major, la vigència vindrà determinada en una condició de la pròpia llicència.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArt. 223.2 Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d´Ordenança del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.Termini màxim de resolució: 3 mesos

Fer en web

Pot obtindre més informació en la pàgina web d'OCOVAL.

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Impresos

Sol.licitud de llicència per a obertura de rases i sondatges a la via pública

Ordenances

Ordenança Municipal de Rases i Sondatges en el Domini Públic Municipal

Oficines d'informació

 • OCOVAL. Oficina de Coordinació d'Obres a la Via Pública.
 • Av. Cardenal Benlloch, 75 baix.
  Tel.: 96.337.02.28 - 96.352.54.78 Ext. 4240, 4242
  Fax: 96.352.55.21
  De Dilluns a divendres de 8:30 a 14.00 .
  ocoval@ocoval.es

Oficines on presentar

 • OCOVAL. Oficina de Coordinació d'Obres a la Via Pública.
 • Av. Cardenal Benlloch, 75 baix.
  Tel.: 96.337.02.28 - 96.352.54.78 Ext. 4240, 4242
  Fax: 96.352.55.21
  De Dilluns a divendres de 8:30 a 14.00 .
  ocoval@ocoval.es

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.