Llicencies tipus I instal·lacions telefonia, serv. per a accés local sense fil, radioenlllaços i radiocomunicacions oficials o privades, emissió serveis radiodifusió, televisió i radioaficionats

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Autoritzar l'execució de les obres o treballs necessaris per a instal·lar equips de telefonia mòbil, telefonia fixa, servicis per a accés local sense fil, antenes de radioenllaços i radiocomunicaciones oficials o privades, instal·lacions d'emissió de servicis de radiodifusió i televisió, instal·lacions de radioaficionats i instal·lacions anàlogues a les anteriorment descrites.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars), jurídiques (operadores, empreses, societats, associacions, entitats...), bé siguen privades o públiques i comunitats de béns (comunitats de propietaris) que pretenguen executar les obres o realitzar els treballs indicats.

Quan sol·licitar-ho

Amb anterioritat a l'execució de les obres i/o treballs d'instal·lació dels equips de telecomunicació indicats, que únicament podran iniciar-se quan la llicència haja sigut concedida i notificada al titular.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud de llicència per a obra major d'instal·lació d'elements i equips de telecomunicació, segons model normalitzat, subscrita pel peticionari de la llicència, o el seu representant legal, acompanyada de la documentació següent:

 • Si es tracta d'una persona jurídica, còpia del poder de representació de qui subscriu la instància, així com de l'escriptura de constitució de la mateixa.
 • Si es tracta d'una comunitat de propietaris, còpia de l'acta o qualsevol altre document vàlid en què conste el nomenament del representant de la mateixa (President, Administrador ...).
 • Si es tracta de persona física que actua a través de representant, qualsevol document vàlid que acredite la representació.
 • En tot cas, s'hauran d'exhibir els originals dels documents referits en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.
 • Si les actuacions es referixen a obres provisionals, s'haurà d'aportar document públic renunciant a qualsevol indemnització en cas de demolició o eradicació de les obres provisionals.
 • Còpia del justificant de l'abonament de l'ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Si la instal·lació de telecomunicació es projecta en un immoble declarat individualment Bé d'Interès Cultural (BIC) o en l'entorn de protecció del mateix: autorització preceptiva de la Conselleria competent en matèria de cultura, al costat d'un exemplar del projecte autoritzat per esta. Per a més informació: www.gva.es o al telèfon d'informació: 012.
 • Còpia degudament compulsada del títol habilitant atorgat per l'Administració pública competent, per a l'establiment i explotació de xarxes radioelèctriques o utilització del domini públic radioelèctric, en els casos que preveu la Llei la Ley 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i altra normativa estatal o autonòmica aplicable.
 • Per als supòsits en què s'haga aprovat un Pla Tècnic d'Implantació, no serà necessari aportar-hi la còpia del títol habilitant, en obrar la mateixa en el citat Pla.
 • Còpia de la sol·licitud de llicència dirigida al Servici de Coordinació d'Obres en la Via Pública i Manteniment d'Infraestructures, per a arquetes de la instal·lació que s'hagen d'executar en via pública, i en cas contrari, declaració de innnecesariedad.
 • Per a edificis catalogats o amb una antiguitat superior a 50 anys: certificat actualitzat d'inspecció periòdica de construccions, segons el que preveu l'article 180 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana. Per a edificis de menor antiguitat, s'hi haurà d'aportar declaració d'obra nova, referència cadastral o qualsevol altre document vàlid que l'acredite.
 • Projecte tècnic (una còpia en paper i tres en suport digital), subscrit per facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi Professional. Per a instal·lacions d'emissió de servicis de radiodifusió i televisió: El projecte ha de ser redactat necessàriament per tècnic competent en matèria de telecomunicació i visat pel seu col·legi profesional.
 • Autorització o concessió que siga pertinent atorgar per part del ens titular de l'immoble de domini públic, de conformitat amb l'article 215.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/86, Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i Llei 14/2003 de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

Segons l'art. 18.3 de l'ordenança, el projecte tècnic ha de contindre:
1.- Fitxa urbanística
2.- Memòria descriptiva de:
a) Emplaçament.
b) Obres i instal·lacions a realitzar.
3.- Memòria justificativa d'adequació a:
a) Normes urbanístiques del PGOUV.
b)Normativa d'habitabilitat i disseny.
c)Ordenança sobre la utilització de l'espai radioelèctric.
d)Ordenança de Protecció de Contaminació Acústica.
e)Normativa de Protecció contra Incendis i de Seguretat.
4.- Annex de càlcul.
a) Elements estructurals del projecte.
b) Afecció a l'estructura de l'edifici i mesures correctores.
5.- Composició fotogràfica, estats: actual i reformat, des de: espai públic i coberta
6.- Esquemes descriptius per a definició de la instal·lació.
7.- Plànols de:
a)Situació de l'edifici o terreny.
b)Emplaçament d'obres en l'edifici o terreny, estats: actual , reformat.
- Alçats: complets i parcials.
- Seccions: completes i parcials.
- Plantes afectades.
c)Estructures i detalls constructius.
d)Compliment de protecció contra incendis i de seguretat.
8.- Plec de condicions tècniques.
9.- Pressupost.
10.- Estudi bàsic de seguretat i salut.

11.- Certificat d'Inspecció Periòdica de Construccions, si s'escau.
A més del projecte tècnic, s'hi ha d'aportar la següent documentació preceptiva:
1.- Estudi d'afecció d'espais sensibles, quan siga procedent, en compliment de la disposició addicional de l'Ordenança d'Antenes.
2.- Estudi de Nivells d'Exposició (XML inclòs), quan siga procedent, de conformitat amb el Decret 1066/2001.
3.- Aprovació de la memòria tècnica i autorització per a la instal·lació, així com Autorització de posada en servici emeses pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
4.- Estudi d'Integració Paisatgística, quan siga procedent en compliment de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
5.- Informes favorables de les Conselleries competents en matèria d'urbanisme i d'agricultura, si la instal·lació es troba en sòl no urbanitzable.
6.- Informe favorable del Consell Directiu del Parc Natural de l'Albufera, si la instal·lació es troba inclosa en l'àrea d'afecció del referit Parc.
7.- Informe favorable de l'Administració competent en matèria de carreteres, quan la instal·lació es trobe en zones de protecció d'estes.
8.- Informe favorable de la Conselleria competent en matèria d'Indústria, si la instal·lació es troba en una gasolinera o equipament similar.
9.- Autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, quan siga procedent, en compliment de la normativa sobre servituds aeronàutiques.
10.- Autorització de l'Autoritat Portuària de València, si la instal·lació es troba inclosa en terrenys de la mateixa.

Taxes

Taxa

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):
Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la sol·licitud de Llicència d'obres.
Quantia: La quantia és la detallada a continuació, que es calcularà en funció del pressupost d'execució material de l'obra:

Taxes 2018:

Fins a 6.010,12 €

140,90 €.

Major de 6.010,12 i fins a 30.050,61 €

253,54€.

Major de 30.050,61 i fins a 60.101,21 €

751,31 €.

Major de 60.101,21 i fins a 150.253,03 €

1.638,97 €

Major de 150.253,03 i fins a 300.506,05 €

3.756,28 €

Major de 300.506,05 i fins a 601.012,10 €

7.982,11 €

Major de 601.012,10 €

S'abonarà 10.048,02 euros, més l'import resultant de multiplicar per 9,66 l'excés sobre 601.012,10 €, considerant fraccions de 6.010,12 €.

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Termini d'ingrés: dins del termini d'un mes des de la notificació de la concessió de la llicència d'obra corresponent.
Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Sol·licitud de cita o consulta prèvia pel sol·licitant via telefònica, per correu electrònic o presencial.
 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de llicència (veure quantia en apartat “Taxes”).
 • Presentació de la sol·licitud de llicència, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de documentació a presentar.
 • Ingrés de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució de concessió de llicència.
 • Aportació per part dels interessats dels certificats finals d'obra exigits en la llicència.

Informació Complementària

és recomanable contactar prèviament a la presentació de la sol·licitud, amb la Secció Administrativa d'Antenes i la Secció Tècnica de Telecomunicacions per a demanar l'assessorament dels tècnics municipals quant a l'elaboració de la documentació i l'assessorament administratiu quant al tràmit.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs Extraordinari de revisió
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Pot obtindre més informació en la pàgina web de Urbanisme Pot autoliquidar la taxa ací

Atenció telefònica

Atenció telefònica: 96 3525478 extensión 3303

Impresos

Sol.licitud de llicència per a obra major d'instal.lació d'elements i equips de telecomunicacions

Ordenances

Informe de mesures realitzades en espais sensibles del municipi de València conforme a l'Ordenança Reguladora de la Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Elements i Equips de Telecomunicació que utilitzen l'Espai Radioelèctric. Campanya 2013
Ordenanza Reguladora de la Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Elements i Equips de Telecomunicació que utilitzen l'Espai Radioelèctric.
Ordenança Municipal de Protecció contra Incendis
Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica
Ordenança de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Legislació

- Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i disposicions de desplegament.
- RD 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que establix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions radioelèctriques, així com Orde C/23/2002 d'11 de gener que ho desenvolupa.
- Reial Decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador d'infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als servicis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, així com Orde ITC/1644/2011, de 10 de juny, que el desenvolupa.
- Normes d'Habitabilitat i disseny de vivendes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovades per Orde de 22 d'abril de 1991, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
- Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per RD 314/2006 de 17 de març (en matèria de condicions de protecció contra incendis, seguretat d'utilització i ventilació).
- Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
- Llei 4/98, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural valencià.
- Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

- Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Valencia.


- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana..
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

On dirigir-se

Preferiblement en el Registre Auxiliar del Servici de Llicències Urbanístiques, ubicat a l'Edifici de Tabacalera, en Amadeu de Savoia, 11 Pati B Segon Pis.

Horari:

 • Dilluns, dimarts, dijous i divendres d'11.00 a 13.30 hores.
 • Dimecres no hi haurà registre, únicament visites amb el personal tècnic del servei prèvia concertació de cita prèvia i d'11.00 a 13.30 hores.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3303
  Fax: 963.89.50.63
  Atenció al públic: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 11:00 a 13:30 hores.
  consultaslicencias@valencia.es

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • REGISTRE AUXILIAR DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, Segon Pis
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.