Llicències tipus II per a Instal·lacions de Sistemes de Radioaficionats, Radioenllaços i de recepció de Servicis de Radiodifusió i Televisió terrenal i satèl·lit (obra menor)

Actualizado el 21 de mayo de 2020
Ver en la web de la administración

Descripció

Autoritzar l'execució de les obres i/o treballs necessaris per a instal·lar els sistemes de radioaficionats, radioenllaços i de recepció de servicis de radiodifusió i televisió terrenal i satèl·lit.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques (particulars), jurídiques (operadores, empreses, societats, associacions, entitats...), bé siguen privades o públiques i comunitats de béns (comunitats de propietaris) que pretenguen executar les obres o realitzar els treballs indicats.

Quan sol·licitar-ho

Amb anterioritat a l'execució de les obres i/o treballs d'instal·lació dels equips de telecomunicació indicats, que únicament podran iniciar-se quan la llicència haja sigut concedida i notificada al titular.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud de la Llicència per a obra menor d'Instal·lació d'elements i equips de telecomunicació, segons model normalitzat, subscrita pel peticionari de la llicència, o el seu representant legal, acompanyada de la documentació següent:

 • Si es tracta d'una persona jurídica, còpia del poder de representació de qui subscriu la instància, així com de l'escriptura de constitució de la mateixa.
 • Si es tracta d'una comunitat de propietaris, còpia de l'acta o qualsevol altre document vàlid en què conste el nomenament del representant de la mateixa (President, Administrador ...).
 • Si es tracta de persona física que actua a través de representant, qualsevol document vàlid que acredite la representació.
 • En tot cas, s'hauran d'exhibir els originals dels documents referits en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.
 • Còpia del justificant de l'abonament de l'ingrés previ de la taxa per actuacions urbanístiques.
 • Si la instal·lació de telecomunicació es projecta en un immoble declarat individualment Bé d'Interès Cultural (BIC) o en l'entorn de protecció del mateix: autorització preceptiva de la Conselleria competent en matèria de cultura, al costat d'un exemplar del projecte autoritzat per esta. Per a més informació: www.gva.es o al telèfon d'informació: 012.
 • Per a les instal·lacions de radioaficionats, junt amb la documentació general, s'haurà d'acompanyar la còpia degudament compulsada del títol habilitant atorgat per l'organisme estatal o autonòmic competent, per a la utilització del domini públic radioelèctric.
 • Per a les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT), haurà d'aportar-se l'acreditació que prèviament a l'aportació en l'Ajuntament, s'ha presentat davant de la Direcció Provincial d'Inspecció de telecomunicacions el corresponent projecte tècnic.
 • Documentació tècnica (una còpia en paper i tres en suport digital), redactada per un tècnic competent en matèria de telecomunicacions, (i en els supòsits que indique l'ordenança, visada pel corresponent Col·legi professional). Si es tracta d'un tècnic instal·lador, haurà d'aportar justificació de trobar-se degudament acreditat davant la Direcció Provincial d'Inspecció de Telecomunicacions. Més informació: www.mityc.es (Registre d'Instal·ladors).
 • Si les actuacions es referixen a obres provisionals, s'haurà d'aportar document públic renunciant a qualsevol indemnització en cas de demolició o eradicació de les obres provisionals.
 • Autorització o concessió que siga pertinent atorgar per part del ens titular de l'immoble de domini públic, de conformitat amb l'article 215.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/86, Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i Llei 14/2003 de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

Segons l'article 18.4 de l'ordenança, la documentació ha de contindre:
1.- Memòria descriptiva de:
a) Emplaçament.
b) Obres i instal·lacions a realitzar.
2.- Memòria Justificativa d'adequació a l'Ordenança sobre l'ús de l'Espai Radioelèctric, (Ordenança d'Antenes).
3.- Composició fotogràfica, estats: actual, reformat.
4.- Esquemes descriptius per a la definició de la instal·lació.
5.- Croquis
a) De situació de l'edifici o terreny.
b) D'emplaçament d'obres en l'edifici o terreny, estats: actual, reformat.
c)Detalls constructius.
- Alçats: complets, parcials.
- Seccions: completes, parcials.
- Plantes afectades.
6.- Pressupost de la instal·lació.

Taxes

Taxa

1.- Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):

 • Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la comunicació prèvia d'obres.
 • Quantia per a 2018: 140,90 €

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autoliquidacions.

2.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

 • Termini d'ingrés: prèviament a la presentació de la comunicació prèvia d'obres.
 • Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

Per a exempcions, reduccions o bonificacions sobre les quanties assenyalades cal complir els següents requisits: estar d'acord amb el que disposa l'Ordenança Fiscal relativa a les Taxes per prestació dels servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques i amb l'Ordenança sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de l'Ajuntament de València, en l'apartat d'Ordenances.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Sol·licitud de cita o consulta prèvia pel sol·licitant via telefònica, per correu electrònic o presencial.
 • Ingrés de la taxa per actuacions urbanístiques, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de llicència (veure quantia en apartat de Taxes).
 • Presentació de la sol·licitud de llicència, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de documentació a presentar.
 • Ingrés de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució de concessió de llicència.
 • Aportació per part dels interessats dels certificats finals d'obra exigits en la llicència.

Informació Complementària

És recomanable contactar prèviament a la presentació de la sol·licitud, amb la Secció Administrativa d'Antenes i la Secció Tècnica de Telecomunicacions per a demanar l'assessorament dels tècnics municipals quant a l'elaboració de la documentació i l'assessorament administratiu quant al tràmit.
Els poden facilitar la relació de tècnics competents per a la redacció de la documentació necessària en:
- Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions:
C/ de Santa Amàlia, nº 2, entresòl nº 2. Local F, 46009 València.Tel.: 96.353.10.15
www.coittcv.com (Informació Interés- lliure exercents- Projectes ICT).
- Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicacions:
Av. de Jacinto Benavente, 12-1 València.Tel.: 96.350.94.94.
www.coitcv.org (Enginyers i Enginyeries- Visen projectes habitualment en les oficines del COITCV).
- Associació Valenciana d'Instal·ladors de Telecomunicació:
Plaça de Tetuan, núm. 19 entresòl 46003 València.Tel.: 96.352.29.77. Fax: 96.352.26.28.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs Extraordinari de revisió
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Pot obtindre més informació en la pàgina web de Urbanisme Pot autoliquidar la taxa ací

Atenció telefònica

Atenció telefònica : 96 3525478 extensió 3303

Impresos

Sol.licitud de llicència per a obra menor d'instal.lació d'elements i equips de telecomunicacions

Ordenances

Informe de mesures realitzades en espais sensibles del municipi de València conforme a l'Ordenança Reguladora de la Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Elements i Equips de Telecomunicació que utilitzen l'Espai Radioelèctric. Campanya 2013
Ordenanza Reguladora de la Instal·lació, Modificació i Funcionament dels Elements i Equips de Telecomunicació que utilitzen l'Espai Radioelèctric.
Ordenança Municipal de Protecció contra Incendis
Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica
Ordenança de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Legislació

- Llei Ley 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i disposicions de desplegament.
- RD 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el reglament que establix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront d'emissions radioelèctriques, així com Orde C/23/2002 d'11 de gener que ho desenvolupa.
- Reial Decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador d'infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als servicis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, així com Orde ITC/1644/2011, de 10 de juny, que el desenvolupa.
- Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana..- Llei 4/98, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural valencià.
- Normes d'Habitabilitat i disseny de vivendes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovades per Orde de 22 d'abril de 1991, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
-Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat per RD 314/2006 de 17 de març (en matèria de condicions de protecció contra incendis, seguretat d'utilització i ventilació).
- Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
- Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Valencia.
- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana..
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

On dirigir-se

Preferiblement en el Registre Auxiliar del Servici de Llicències Urbanístiques, ubicat a l'Edifici de Tabacalera, en Amadeu de Savoia, 11 Pati B Segon Pis.

Horari:

 • Dilluns, dimarts, dijous i divendres d'11.00 a 13.30 hores.
 • Dimecres no hi haurà registre, únicament visites amb el personal tècnic del servei prèvia concertació de cita prèvia i d'11.00 a 13.30 hores.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3303
  Fax: 963.89.50.63
  Atenció al públic: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 11:00 a 13:30 hores.
  consultaslicencias@valencia.es

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • REGISTRE AUXILIAR DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, Segon Pis
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.