Obertura d'Activitats per Declaració Responsable per a instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Procediment pel qual el titular o prestador sol·licita, per mitjà de declaració responsable, el corresponent títol que li habilite per a la instal·lació d'estructures eventuals, portàtils o desmuntables de caràcter no permanent en aquells espectacles o activitats recreatives que amb caràcter temporal pretenguen desenrotllar-se en eixe tipus d'instal·lacions.

En l'Annex V de la “Ordenança d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València”, consultable en l'apartat “Ordenances” d'esta mateixa pàgina, es resumix el tràmit procedimental.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques.

Quan sol·licitar-ho

Abans de la implantació de l'activitat.

Documentació a presentar

1. Declaració responsable.
2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu legal representant, si és el cas.
3. En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació d'estos, sempre que acredite la dita representació.
4. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que ostenten la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.
5. Memòria subscrita per tècnic competent descriptiva de l'espectacle o activitat a què es destinarà la instal·lació, incloent-hi les dades del titular, justificació del compliment de les condicions tècniques establides en l'article 4 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, així com emplaçament proposat i incidència de la instal·lació en l'entorn.
6. Memòria tècnica constructiva.
7. Memòria de mesures contra incendis.
8. Memòria del sistema i càlcul d'evacuació.
9. Memòria d'instal·lacions elèctriques.
10. Documentació gràfica.
11. Pla d'evacuació i emergència.
12. Certificat final d'instal·lació subscrit pel tècnic competent responsable de la mateixa, acreditatiu de l'adequada seguretat i solidesa de totes les seues instal·lacions per al seu funcionament correcte.
13. Justificant de la constitució de la fiança que si és el cas es requerisca.
14. Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers per l'activitat exercida, incloent-hi a més el risc d'incendi, danys al públic assistent o a tercers derivats de les condicions del local o la instal·lació i els danys al personal que preste els seus servicis en el local. L'acreditació de l'existència de la corresponent pòlissa d'assegurança així com el compliment de les condicions i requisits exigibles es farà d'acord amb el model de certificació establit en l'annex II. I) i articles 59 i 60 del Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la llei 4/2003, de la Generalitat Valenciana.
15. En el cas que es presente certificat d'un Organisme de Certificació Administrativa (OCA), este haurà d'arreplegar la certificació del compliment dels certificats sol·licitats descrits anteriorment.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Ordenances

Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València

Legislació

 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments públics.
 • Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la llei 4/2003, de la Generalitat Valenciana.

On dirigir-se

La documentació es podrà presentar en qualsevol de les formes admeses en la normativa bàsica de procediment administratiu, així com per qualsevol mitjà electrònic, informàtic i telemàtic dels que dispose l'Ajuntament de València per a relacionar-se amb els ciutadans, no obstant l'inici dels terminis es computarà a partir de l'entrada en el registre auxiliar especialitzat.

Oficines d'informació

 • SERVICI D'ACTIVITATS.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 963525478. Cuestiones administrativas exts. 1773 - 1862 y 3123 - 3138. Transmisiones de Licencia y Cambios de Titularidad ext. 3125 y 3121. Oficina Urbanística y Técnica ext. 3230 y 3235. Jefatura de Servicio 3122 y 3130.

Oficines on presentar

 • REGISTRE AUXILIAR D'ACTIVITATS
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78
  Dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.