Pagaments i altres gestions -Domiciliació bancària per al pagament de tributs

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Domiciliar el pagament dels rebuts de determinats tributs municipals en una entitat financera (bancs, caixa d'estalvis...), així com anul·lar o modificar les dades bancàries que estiguen en poder de l'Ajuntament.
Es poden domiciliar els tributs municipals de caràcter periòdic:

 • Impost sobre Béns Immobles
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Taxa de mercats (mercats fixos)
 • Taxa de venda no sedentària (mercats ambulants)
 • Taxa de llocs i barracons a la via pública
 • Taxa per entrada de vehicles
 • Taxa per quioscos en la via pública
 • Taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones obligades al pagament de cada un dels tributs enumerats o persona degudament autoritzada per a això.

Requisits

Tindre compte obert en l'entitat financera en què es pretén domiciliar.

Ser subjecte passiu titular o cotitular del rebut.

Quan sol·licitar-ho

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
Si se sol·licita fins a 15 dies abans de l'inici del període de cobrament en voluntària, tindrà efecte en tal període. Si se sol·licita amb posterioritat tindrà efecte en l'exercici següent.

Podeu consultar els períodes de cobrament en voluntària en el Calendari del Contribuent.

Documentació a presentar

Per a realitzar el tràmit presencialment

En les oficines de Gestió Tributària Integral:

 • En el cas que es persone la persona obligada al pagament: document d'identitat.
 • En el cas que no es persone la persona obligada al pagament: l'escriptura de poders o autorització firmada per persona autoritzant i autoritzada, DNI de la persona obligada al pagament , DNI i domiciliació-comunicació de la persona representant que acredite la titularitat/ propietat del fet contributiu.
 • Documentació acreditativa de la titularitat del compte.
 • Si el compte no és titularitat de la persona obligada al pagament, l'autorització de la persona titular per a domiciliar el pagament en eixe compte i la còpia del document d'identitat d'eixa tercera persona.

En la seua oficina bancària:

 • Rebut que es desitja domiciliar.
 • Document d'identitat de persona interessada i acreditació de la titularitat del compte o de la condició de persona autoritzada.

En cas de presentació de la sol·licitud en un registre municipal:

Es requerix l’imprés de domiciliació acompanyat de la documentació detallada més amunt en l'apartat de presentació en les oficines de Gestió Tributària Integral.

Per a tramitar telefònicament

En el cas de realitzar el tràmit per mitjà de telefonada, en el telèfon directe de Gestió Tributaria Integral 96 389 50 79, haurà de tindre a la seua disposició per a poder proporcionar-les, les seus dades:

 • Rebut que es desitja domiciliar
 • Si qui realitza la domiciliació és la persona obligada al pagament:

Remissió per correu electrònic o per fax de documentació que acredite la titularitat del compte o document firmat per la persona titular del compte autoritzant la domiciliació.

 • Si qui sol·licita la domiciliació no és la persona obligada al pagament:

Remissió per correu electrònic o per fax de:

- Document d'autorització per a domiciliar expedit per la persona autoritzant i autoritzada, DNI de la persona obligada al pagament, DNI i domiciliació-comunicació de la persona representant que acredite la titularitat/propietat del fet contributiu.
- Documentació que acredite la titularitat del compte o document firmat per la persona titular del compte autoritzant la domiciliació.

Per a tramitar per web

Amb certificat digital (haurà d'identificar-se d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma):

 • Identificar el rebut que es desitja domiciliar.
 • Dades del compte de domiciliació (amb els 20 dígits).
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Si la titularitat del compte coincidix amb la persona obligada al pagament::
  • Documentació acreditativa de la titularitat del compte
 • Si la titularitat del compte no coincidix amb la persona obligada al pagament:
  • Autorització del titular per a domiciliar el pagament en eixe compte
  • D.N.I. del titular del compte

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Una de les següents:

 • Sol·licitud en les Oficines de Gestió Tributària Integral acompanyada, si és el cas, de la documentació assenyalada en l'apartat ''Documentació a presentar'', amb incorporació a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament en el mateix acte.
 • Sol·licitud en la mateixa entitat financera en el moment del pagament en voluntària del rebut de venciment periòdic, amb incorporació a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament per mitjà del fitxer de cobraments remés per l'entitat.
 • Sol·licitud per mitjà de telefonada, facilitant, per correu electrònic o per fax, les dades que se li sol·liciten, amb incorporació a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament.
 • Impressió del formulari de domiciliació des de la pàgina web i presentació presencial, en les oficines de Gestió Tributària o en un registre municipal, amb incorporació posterior a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament.
 • Registre de les dades a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb incorporació a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament en eixe mateix acte.

Informació Complementària

El pagament a través de domiciliació bancària duu aparellada una bonificació del 2% de la quota, que li serà aplicada directament en el moment del pagament.
No resulta d´aplicació l´ampliació del termini de devol·lucions prevista en l'article 34 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de servicis de pagament.

La concessió de les bonificacions fiscals de caràcter potestatiu queda condicionada a estar al corrent en el pagament de tots els tributs municipals. L'incompliment posterior d'esta condició donarà lloc a la pèrdua de la bonificació.

El pagament per mitjà de document d'ingrés de deutes tributaris de venciment periòdic que es trobaven domiciliats suposarà la pèrdua del dret a la bonificació abans citada.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Reclamació davant de l’Agència de Protecció de Dades
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Es pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Caldrà identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessiteu adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar.
 • Ompliu el formulari.
 • Adjunteu, si és el cas, la documentació indicada.
 • Presenteu i firmeu la sol•licitud.

Podreu imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Amb certificat digital (haurà d’identificar-se d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma):

 • Identificar el rebut que es desitja domiciliar.
 • Dades del compte de domiciliació (IBAN).

Atenció telefònica

En el cas de realitzar el tràmit per mitjà de telefonada, en el telèfon directe de Gestió Tributaria Integral (96 389 50 79) heu de tindre a la vostra disposició i remetre per correu electrònic o per fax, la documentació que consta en l'apartat “documentació a presentar”.

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d'atenció de Gestió Tributària Integral (96.389.50.79) o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Impresos

Orde de domiciliació de deute en zona única de pagaments en euros (SEPA)

Ordenances

Ordenança Fiscal General

Legislació

 • Reglament General de Recaptació, aprovat per R.D. 939/2005, de 29 de juliol (BOE de 2 de setembre del 2005).

On dirigir-se

Podeu realitzar la gestió directament en qualsevol de les oficines de Gestió Tributària Integral de l’Ajuntament de València.

Si desitgeu més informació, podeu telefonar al número d’atenció de Gestió Tributària Integral, 963 895 079, o enviar un missatge electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines de Gestió i Informació Tributària.

Oficines d'informació

 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral
  Tel.: 96.389.50.79 Ext:7279.
  De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores.
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL- OAC TABACALERA (AMB CITA PRÈVIA)
 • C/ Amadeu de Savoia, 11
  Tel.: 96.389.50.79
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral
  Tel.: 96.389.50.79 Ext:7279.
  De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores.
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL- OAC TABACALERA (AMB CITA PRÈVIA)
 • C/ Amadeu de Savoia, 11
  Tel.: 96.389.50.79
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.