Reclamació economicoadministrativa davant del Jurat Tributari

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Interposició de reclamacions economicoadministratives contra els actes dictats en matèria de gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs i ingressos de dret públic, que siguen competència de l'Ajuntament de València o d'entitats de dret públic dependents o vinculades a la casa consistorial.

Es poden recórrer els actes següents:

 • Liquidacions de tributs municipals (impostos, taxes i contribucions especials) tan si són provisionals com definitives.
 • Resolucions, expresses o presumptes, d'una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació tributària.
 • Actes que deneguen o reconeguen exempcions o bonificacions tributàries.
 • Actes que imposen sancions tributàries.
 • Actes de comprovació de valor de rendes, productes, béns, drets i despeses, així com els actes de fixació de valors, rendiments i bases, quan la normativa tributària ho establisca.
 • Actes dictats en el procediment de recaptació, tan si tenen com a objecte liquidacions tributàries com qualssevol altres ingressos que es recapten per via de constrenyiment.
 • Actes que resolguen els procediments de devolució d'ingressos indeguts de dret públic, tan tributaris com no tributaris.
 • Actes que resolguen procediments de rectificació d'errors materials, aritmètics o de fet en matèria de tributs locals.
 • Les resolucions dels recursos de reposició que s'hagen presentat en relació amb les matèries abans relacionades.
 • Les actuacions i omissions derivades de les relacions entre el substitut i el contribuent.

No es poden recórrer els actes següents:

 • Els que donen lloc a una reclamació en via administrativa prèvia a la judicial, civil o laboral, o posen fi a la dita via.
 • Els actes d'imposició de sancions no tributàries (com per exemple les multes de trànsit).
 • Els dictats en virtut d'una llei que els excloga de la reclamació economicoadministrativa.

Qui ho pot sol·licitar?

Estaran legitimats per a promoure les reclamacions economicoadministratives:

 • Els obligats tributaris i els, en cada cas, obligats pel procediment de recaptació en via de constrenyiment.
 • Qualsevol altra persona els interessos legítims del qual resulten afectats per l'acte o actuació tributària.

Requisits

Este escrit haurà de contindre les mencions següents:

ENCAPÇALAMENT

 • S'ha de començar assenyalant que és una reclamació economicoadministrativa.
 • Òrgan administratiu a què es dirigix: és qui ha dictat l'acte que és objecte de la reclamació economicoadministrativa. Com a excepció, en els casos de relacions entre el substitut i el contribuent, l'escrit es dirigirà al Jurat Tributari.

Si s'acompanyen al·legacions i no s'ha presentat prèviament recurs de reposició, el mateix òrgan administratiu que va dictar l'acte podrà anul·lar totalment o parcialment l'acte impugnat, sense perjuí que es tracte d'una reclamació economicoadministrativa i que la resolució definitiva corresponga al Jurat Tributari.
S'ha de tindre en compte que no es poden simultaniejar el recurs de reposició i la reclamació economicoadministrativa.

CONTINGUT

 • Identificació del reclamant (nom i cognoms o raó social i NIF), així com del representant quan no es comparega en nom propi; en este últim cas s'ha d'acompanyar original de la documentació que acredite la representació (poder notarial...). Es recomana també adjuntar telèfon de contacte o adreça de correu electrònic.
 • Domicili per a rebre notificacions. El posterior canvi de domicili deu també comunicar-se, perquè són vàlides les notificacions dirigides a l'antic, si no es comunica a l'administració el canvi al nou.
 • Identificar l'acte administratiu municipal que s'impugna. Es recomana adjuntar fotocòpia de la notificació de l'acte impugnat per a facilitar la seua identificació. En els casos de reclamacions referides a relacions entre el substitut i el contribuent, l'escrit haurà d'identificar a la persona afectada i el seu domicili i adjuntar antecedents.

AL·LEGACIONS

 • L'escrit pot limitar-se a sol·licitar que es tinga per interposada la reclamació, però també pot incloure les al·legacions, proposant proves i aportant els documents que s'estimen convenients, la qual cosa reduïx el temps de tramitació.

Quan sol·licitar-ho

S'interposarà en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat.
Veure Guia per a la presentació de reclamacions econòmicoadministratives.

Documentació a presentar

Escrit d'interposició de la reclamació economicoadministrativa, acompanyat de:

 • Còpia de la notificació de l'acte impugnat.
 • Tots els documents que el sol·licitant considere oportuns adjuntar.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Reclamació economicoadministrativa davant del Jurat Tributari:
  • Notificació de l'acte impugnat

Informació Complementària

Sobre sol·licitud de suspensió de l'acte impugnat, veure Guia per a la presentació de reclamacions economicoadministratives .

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Impresos

Atorgament de la representació en les reclamacions economicoadministratives davant el Jurat Tributari
Reclamació economicoadministrativa dvant el Jurat Tributari

Ordenances

Reglament del Jurat Tributari

Legislació

- Llei 58/2003, General Tributària.
- Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, modificada per Llei 57/2003 de modernització del govern local.
- Reial Decret 520/2005, Reglament general de Desplegament de la Llei 58/2003, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa.

On dirigir-se

Vosté pot realitzar la gestió directament en qualsevol de les Oficines de Gestió Tributària Integral de l'Ajuntament de València.

Si desitja més informació, pot telefonar al número d'Atenció de Gestió Tributària Integral, 96.389.50.79, o enviar un correu electrònic a ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines d'informació

 • JURAT TRIBUTARI DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
 • Antiga Senda de Senent, 8 - planta 5ª
  Tel.: 96.352.54.78, ext. 7170 - 7171
  Fax: 96.389.50.19

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.