Sol·licitud de col.locació en nínxols

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Col·locació de cadàvers, cendres o restes cadavèriques en nínxols ocupats.

Qui ho pot sol·licitar?

 • Titular de la unitat de soterrament o el seu hereu, de conformitat amb la normativa civil.
 • Beneficiari designat pel Titular de la Unitat de Soterrament.

Requisits

Ser titular de la unitat de soterrament o el seu hereu, de conformitat amb la normativa civil.

En unitats de soterrament SENZILLES: Per a inhumar un cadàver han d'haver transcorregut 5 anys de l'última inhumació d'un altre cadàver
En unitats d' soterrament DOBLES:
Concessions anteriors a la modificació de l'Ordenança Fiscal exercici 2007: Per a la inhumació d'un cadàver, si hi ha dos cadàvers el tercer no podrà ser inhumat fins a transcórrer 5 anys de l'última inhumació d'un altre cadàver. Completada la seua capacitat fiscal de tres cossos, el quart cadàver no podrà ser inhumat fins a transcórrer 5 anys de l'última inhumació d'un altre cadàver.
Concessions posteriors a la modificació de l'Ordenança Fiscal exercici 2007: Per a la inhumació d'un cadàver, si hi ha dos cadàvers, ja té completa la seua capacitat fiscal de dos cossos, i el tercer cadàver no podrà ser inhumat fins transcorreguts 5 anys, de l'última inhumació de l'últim cadáver.

Quan sol·licitar-ho

En el moment de la defunció d'una persona.

Documentació a presentar

Instància de Sol·licitud d'inhumació en nínxol ocupat, acompanyada de:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Títol original de la unitat de soterrament.
 • En el cas que el titular estiga mort, es farà una declaració jurada com a hereu de la UE.
 • Certificat médic de defunció.

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb els interessats. Així mateix, es recorda als citats interessats, l'obligació de mantindre actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

Taxes

Taxa

Taxes 2019 per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.

Reutilització de la Unitat de Soterrament, pagant el 50%.


Nínxol senzill

Taxa Nínxol Taxa Inhumació Títol T. Làpida TOTAL
5 anys 79,07 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 195,88 €
20 anys 303,59 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 420,40 €
50 anys 475,04 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 591,85 €


Nínxol doble

Taxa Nínxol Taxa Inhumació Títol T. Làpida TOTAL
20 anys 607,17 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 723,98 €
50 anys 950,01 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 1066,82 €


Nínxol triple

Taxa Nínxol Taxa Inhumació Títol T. Làpida TOTAL
50 anys 1.424,96 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 1541,77 €

Ninxol de família

Taxa Nínxol Taxa Inhumació Títol T. Làpida TOTAL
50 anys 2.711,31 € 101,11 € 7,85 € 7,85 € 2.828,12 €

Panteó

Taxa Inhumació Títol T. Làpida TOTAL
Panteó 303,52 € 7,85 € 7,85 € 319,22 €

En els nínxols dobles, triples o de família només es pagarà taxa de nínxol quan la capacitat del mateix haja sigut esgotada. En cas contrari només es meritaran taxes d'inhumació, de títol funerari i de làpida.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació de la sol·licitud en el Servici de Cementeris, oficina Administrativa, per part interessada o empresa funerària per a la a inhumació de cadàver.
 • Sol·licitud de les taxes corresponents, produint-se l'expedició de la corresponent liquidació que es podrà abonar en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que apareixen en el document de pagament.
 • El sol·licitant o empresa funerària a l'hora de la inhumació ha d'aportar llicència de Sepultura (Registre Civil), certificat mèdic i les taxes abonades.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticle 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.Termini màxim de resolució: 3 mesos

Impresos

Sol.licitud d'inhumació en ninxo oxupat

Ordenances

Ordenança de Cementeris i Servicis Funeraris Municipals
Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris

Legislació

 • Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV, de 8 de març de 2005).

Oficines d'informació

 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVA
 • Camí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)
  Tel.: 96.352.54.78 ext. 2502
  Fax: 96.378.22.90
  Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 horas. Dissabtes, diumenges i festius: de 8:30 a 12:30 hores. Nota : els professionals funeraris seran atesos amb prioritat en l'horari inicial de 8,30 a 10,00 hores del matí en tots els dies.

Oficines on presentar

 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVA
 • Camí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)
  Tel.: 96.352.54.78 ext. 2502
  Fax: 96.378.22.90
  Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 horas. Dissabtes, diumenges i festius: de 8:30 a 12:30 hores. Nota : els professionals funeraris seran atesos amb prioritat en l'horari inicial de 8,30 a 10,00 hores del matí en tots els dies.
 • REGISTRE AUXILIAR DE CEMENTERIS
 • Camí Vell de Picassent s/n (junt al Tanatori)
  Tel.: 96.352.54.78 ext. 2502
  Fax: 96.378.22.90
  Dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 hores

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.