Sol·licitud de plaça en residència per a persones amb discapacitat intel·lectual

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitud de plaça en la Residència municipal La Nostra Casa-Vall de la Ballestera, d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones amb discapacitat intel·lectual, i en cas de tindre judicialment modificada la capacitat d'obrar les seues o els seus representants legals.

Requisits

a) Estar empadronat/da en la ciutat de València
b) Posseir qualificació oficial de discapacitat.
c) No presentar trastorns de conducta que puguen pertorbar greument la convivència del centre, al suposar una amenaça per a la integritat física dels altres usuaris/es.
d) No precisar atenció de forma continuada d'Institucions sanitàries.
e) Disposar de la resolució del reconeixement de la situació de dependència (grau de dependència).
f) Persones amb discapacitat intel·lectual per retard mental lleuger, moderat, sever o profund.
g) Persones la discapacitat intel·lectual de les quals pot tindre associades altres discapacitats físiques i/o sensorials.
h) Tindre entre 16 i 65 anys.

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any, per mitjà d'instància general de l'Ajuntament de València, que es presentarà en algun dels registres generals d'entrada de l'Ajuntament, sent necessari aportar documentació complementària en cas de canvi de situació personal i/o familiar en les ratificacions posteriors.

Documentació a presentar

 • Sol·licitud mitjançant instància normalitzada de l'Ajuntament, que es pot descarregar en l'apartat impresos d'aquesta mateixa pàgina.
 • Còpia del DNI de la persona amb discapacitat i del seu representant legal/guardador de fet
 • Còpia cotejada del Dictamen Tècnic Facultatiu que acompanya el certificat de discapacitat.
 • Còpia cotejada de la resolució de grau de dependència, i si és el cas, de la prestació assignada (PIA)
 • Autorització d'accés a dades de totes les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys (Inclosa en l'imprés normalitzat - apartat impresos)
 • Sentència judicial de modificació de la capacitat d'obrar i nomenament de tutor/a o curador/a, si és el cas
 • Còpia d'informes mèdics, psicològics, escolars..que justifiquen les situacions declarades. Tota aquella situació declarada haurà de justificar-se documentalment, en cas contrari no es tindrà en compte
 • Còpia de la resolució del grau de dependència i/o certificat de discapacitat d'altres persones de la unitat de convivència, així com informes justificant limitacions per a exercir l'atenció per raons mèdiques o altres, si procedix

Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud si les persones sol·licitants de plaça ho desitgen poden demanar cita en l'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones amb Discapacitat (OMAD) per a informació, orientació, entrega d'impresos i revisió de documentació.

La documentació s'aportarà amb la sol·licitud, sent obligatòria l'actualització de la informació en cas de canvis importants en la situació personal, econòmica i/o familiar.

Taxes

Taxa

Taula de quanties per a l'exercici vigent

Article 12. Barem.

Renda mensual Percentatge de la renda mensual

1 De 0,00 € fins a 390,00 € ................................. 50%

2 De 390,01 € fins a 438,01 € ............................. 57%

3 De 438,02 € fins a 481,81 € ............................. 60%

4 De 481,82 € fins a 529,90 € ............................. 62%

5 De 529,91 € fins a 609,49 € ............................. 64%

6 De 609,50 € fins a 700,92 € ............................. 66%

7 De 700,93 € fins a 806,05 € ............................. 68%

8 De 806,06 € fins a 1.047,86 € ......................... 70%

9 De 1.047,87 € fins a 1.362,23 € ....................... 72%

10 De 1.362,24 € fins a 1.770,89 € ..................... 74%

11 De 1.770,90 € fins a 2.302,16 € ..................... 76%

12 A partir de 2.302,17 € .................................... 78%

En qualsevol cas l'aportació econòmica màxima de la persona usuària no superarà el cost total de la plaça.

Taxa per Prestació de Servicis en Centre Residencial Municipal per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Entrega per registre d'entrada de l'Ajuntament de la sol·licitud omplida i la documentació adjunta (es facilitarà model d'instància i informació en l'entrevista esmentada).
Els dubtes poden ser consultades telefònicament en l'Oficina Municipal d'Atenció a les persones amb discapacitat. Telèfons: 962082439/2468/2472

Informació Complementària

Procediment de sol•licitud de plaça i ingrés en la Residència.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Sol·licitud residencia "la nostra casa ballestera"

Ordenances

Ordenança Reguladora del Funcionament dels Centres Municipal d'Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual
Taxa per Prestació de Servicis en Centre Residencial Municipal per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual

Legislació

- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15/12/2006). https://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf
- Reial decret 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència establit per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 42, de 18/02/11). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-3174
- Ordre 9/2011, de 5 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, de modificació dels annexos I, II i IV del Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació de dependència (DOGV núm. 6673, de 19/12/11). http://www.dogv.gva.es/datos/2011/12/19/pdf/2011_12601.pdf
- Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques (DOGV núm. 8061, de 13/06/17). http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/13/pdf/2017_5227.pdf

On dirigir-se

Oficines on obtindre información o realitzar consultes:
Oficina municipal d'atenció a les persones amb discapacitat (OMAD). Telèfons per a concertar cita o consultar dubtes en cas de necessitat 962082439/2468/2472


Oficines de presentació:
Qualsevol Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Valencia

Oficines d'informació

 • OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - OMAD
 • Amadeu de Savoia, 11. Pati A, planta baixa
  Tel.: 96.208.24.68 / 96.208.24.72
  Fax: 96.351.10.68
  De 9:00 a 14:00 hores.
  omad@valencia.es

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.