Sol·licitud de subvenció dins del programa Germanor 2019 destinada a les Comissions falleres per a la celebració conjunta de revetles amb música en directe per a la nit de Sant Joan

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitud de subvenció dins del programa "Germanor 2019" destinada a les Comissions falleres per a la celebració conjunta de revetles amb música en directe per a la nit de Sant Joan.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar estes ajudes les Comissions de falla de la ciutat de València que compten amb capacitat jurídica per a això.

- Per a accedir a les ajudes, les revetles hauran d'estar organitzades per un mínim de tres Comissions falleres.

- Així mateix, les Comissions falleres hauran d'utilitzar en la revetla exclusivament gots reutilitzables. La quantitat mínima de gots reutilitzables ha de ser de 300 unitats.

- La revetla haurà de ser de música en directe, no gravada.

Requisits

A) No trobar-se en alguna de les circumstàncies prohibides establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.

B) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si és el cas, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

C) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de València el termini de justificació del qual haguera acabat. L'apreciació d'esta prohibició es farà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

Quan sol·licitar-ho

En els terminis establits anualment per la Regidoria de Cultura Festiva.

Publicació BOP: 03/06/19

Termini de sol·licitud: del dia 04/06/2019 fins al 25/06/2019 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

 • La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica s'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.
 • Les autoritzacions estaran disponibles en l'apartat impresos d'aquesta pàgina, per a descarregar i aportar en aquest mateix tràmit.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Sol·licitud de subvencions dins del programa Germanor per a les comissions falleres per a la celebració conjunta de verbenes amb música en directe per a la nit de Sant Joan:
  • Autorització:

   Autorització en cas que la persona que ostenta la representació delegue en altra per a la presentació de les instàncies davant la Seu electrònica de l´Ajuntament de València.

  • Autorització col·lectiva:

   Autorització conjunta de les presidències de les Comissions falleres participants a la persona representant de la Comissió sol·licitant per a presentació de documentació.

  • Pressupost música en directe:

   Pressupost de l´agrupació musical que interpreta música en directe a la revetla

  • Pressupost gots reutilitzables:

   Pressupost o factura per la compra de gots reutilitzables per a la revetla

  • Pressupost infraestructures:

   Pressupost infraestructures necessàries per a l´actuació musical en directe.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Informació Complementària

TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

1. El beneficiari farà la justificació en la modalitat de “Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa”, regulada pels articles 30 de la LGS, i 69.a), 72 i 73 del seu reglament, així com el capítol IV, articles 30, 34 i següents de l'Ordenança general de subvencions.

2. El règim de pagament serà prèvia justificació per l'entitat beneficiaria de la realització de l'activitat, segons establix l'article 18.4.t) de l’OGS.

3. Les despeses es justificaran amb factures, amb els requisits exigits en el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

4. En tot cas, les factures hauran d'ajustar-se al contingut exigit amb caràcter general en el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

5. Per a les factures (gasto total) d'import superior a 2.500,00 € l'acreditació del pagament únicament es realitzarà mitjançant algun dels següents mitjans, amb independència del nombre de factures que s'acredite:

1r.- Transferència bancària: es justificarà mitjançant còpia del resguard del càrrec de l'entitat.

2n.- Xec: es justificarà mitjançant còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent al xec.

6. La presentació del compte justificatiu i les factures es farà mitjançant la seu electrònica i en el termini màxim d'un mes des de l'adjudicació de les ajudes. Cadascuna de les despeses es podrà justificar amb una única factura per l'import total a nom d'una comissió o amb l'import prorratejat entre les diverses comissions participants.

7. Quan una entitat emissora de factures estiga exempta d'IVA haurà d'adjuntar-s’hi certificació expedida per l'òrgan competent que acredite de forma fefaent l'exempció de què es tracte.

8. Tenint en compte que l'ajuda es concedix per puntuació s'hauran d'aportar, a més les factures, la següent documentació:

 • Suport gràfic de les activitats complementàries
 • El cartell anunciador de la revetla on apareguen les associacions veïnals i culturals o els comerços col·laboradors o participants
 • Qualsevol altre document que acredite la veracitat de les dades aportades i de la informació relativa a les activitats programades
 • Mesures de difusió a les quals es referix l'apartat 11 d'esta convocatòria

9. Quant a la justificació i el procediment del mateix s’atendrà al que disposa la normativa vigent.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriDe conformitat amb l’apartat 5é de l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Termini màxim de resolució: Fins 6 mesosHasta 6 mesesArticle 20.5 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Atès que les Comissions Falleres són entitats, una vegada polsat el botó Iniciar Tràmit, haurà de seleccionar Accés per a persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, independentment que vaja a accedir amb segell d'entitat o certificat personal o DNIe.

Posteriorment, si ha accedit amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació Sóc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.

En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar CIF i introduir-ho, i emplenar el nom de la Falla.

Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google *Chrome com a navegador.

Ordenances

Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Òrgans Públics

Legislació

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Convocatòria de subvencions dins del Programa Germanor 2019 destinades a les Comissions falleres per a la celebració conjunta de revetles amb música en directe per a la nit de Sant Joan.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE CULTURA FESTIVA
 • Pl. Ajuntament, 1 - 2a planta
  Tel.: 96.208.51.95
  Fax: 96.352.86.70
  culturafestiva@valencia.es

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.