Subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a fomentar la igualtat entre dones i hòmens i la igualtat del col·lectiu LGTBI

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Es convoca subvencions de la Regidoria d´Igualtat i Polítiques Inclusives a associacions i entitats sense ànim de lucre, per a desenvolupar projectes amb l'objectiu de promoure la igualtat entre dones i homes i de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexual (LGTBI) en el municipi de València, fomentant la lluita contra la discriminació per raó de sexe, d'orientació sexual o identitat de gènere.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar la subvenció objecte de la present convocatòria totes aquelles associacions i entitats sense ànim de lucre que en el moment de presentació de la mateixa complisquen els següents requisits:

Hauran de trobar-se en algun dels tres supòsits exposats a continuació:

a) Associacions i entitats de dones, federacions o plataformes de dones, amb implantació municipal que tinga entre les seues finalitats la promoció de la igualtat entre dones i homes o la defensa dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI.

b) Associacions i entitats mixtes, sempre que entre les seues finalitats socials es trobe la igualtat entre dones i homes, amb l'objectiu de promoure la participació de les dones en el moviment associatiu mixt.

c) Associacions i entitats mixtes, sempre que entre les seues finalitats socials es trobe la defensa de la igualtat i els drets de les persones i col·lectiu LGTBI.

Requisits

1.- Mancar de finalitats lucratives.

2.- Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre públic corresponent a la data de publicació en el B.O.P. d'aquesta Convocatòria.

3.- Reflectir en els seus estatuts que entre les seues finalitats es troba aconseguir l'efectiva igualtat entre dones i homes i/o la defensa de les persones i col·lectius LGTBI.

4.- Justificar i acreditar la figura de representant legal de l'associació i entitat i de la voluntat de l'entitat o associació de participar en la convocatòria.

5.- Tindre seu o delegació permanent en el municipi de València, dotada de personal permanent, siga contractat o voluntari, en la qual es desenvolupe de forma habitual l'activitat de l'associació o entitat, disposant d'una estructura organitzativa suficient que garantisca el compliment de les seues finalitats socials.

6.- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i Hisenda Autonòmica; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament en convocatòries anteriors, si escau.

7.- Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini d'esmena de defectes de la present Convocatòria, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

8.- En cas de concórrer a la convocatòria en agrupació d'associacions i entitats, cadascuna d'elles haurà de complir els requisits anteriorment esmentats. Totes les associacions i entitats de l'agrupació tindran la consideració de beneficiàries i hauran de nomenar una persona com a representant o apoderada única amb poders bastants per a complir les obligacions que com a beneficiària corresponguen a l'agrupació i no podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la LGS.

9.- A més dels requisits exposats en el present precepte de convocatòria, les associacions i entitats que concórreguen a l'obtenció de la subvenció hauran de complir qualsevol altre requisit previst en l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics i en l'Article 13 de la de la LGS.

Quan sol·licitar-ho

El termini per a presentar la sol·licitud serà d'1 mes a comptar des de l'endemà a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Publicació en el BOP: 25/01/2019.

Termini de sol·licitud: del dia 26/01/2019 fins al 25/02/2019 ambdós inclusivament.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Subvencions a associacions per a foment de la igualtat entre dones i hòmens, lluita contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI:
  • Projecte:

   Podent sol·licitar-se finançament per a un projecte únicament per cada associació o entitat, redactat en els termes que estableix el punt sisé d'aquesta convocatòria emplenant i adjuntant aquest projecte en el model de l'Annex 2 d'aquesta convocatòria

  • Pressupost:

   En els termes establits en el punt seté d'aquesta convocatòria, emplenant i adjuntant el pressupost en el model de l'Annex 3 d'aquesta convocatòria.

  • Declaració responsable:

   De qui ostente la representació legal de l'associació o entitat sol·licitant, que s'acompanyarà emplenant i adjuntant el model que es recull en l'Annex 1:

   • De no incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'Article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

   • On es faça constar si s'ha sol·licitat subvenció o és perceptora d'una altra ajuda econòmica per a l'execució del projecte presentat a la Convocatòria.

   • D'haver justificat les subvencions que se li hagen atorgat amb anterioritat, excepte les quals encara estiguen en el termini de justificació.

   • Que no s'han modificat la dada que consten en el Registre de Proveïdors de la Corporació. En cas que no existira alta en el fitxer de persones creditores, cessionàries, terceres i personal propi haurà d'aportar-se sol·licitud d'alta en aquest.

   • De no tindre deute algun pendent amb l'Ajuntament de València i en la qual s'autoritze l'Ajuntament de València a la comprovació d'aquest extrem

   • De trobara al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tal com s'estableix en el RGS i en els art, 18 i 19 de la LGS, i en la qual s'autoritze de forma expressa al Servei d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de València perquè aquest puga recaptar el certificat o document acreditatiu d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social (Article 18 OGS). Aquesta autorització haurà d'incorporar fotocòpia del NIF de la persona física representant de l'associació i entitat interessada, així com documente que acredite la representació o apoderament conferit a aquesta persona física i haurà d'ajustar-se al model Annex 1.

  • Memòria descriptiva d'activitat:

   D'activitats de l'associació o entitat sol·licitant de l'any 2018. En la qual constaran:

   - Les activitats realitzades durant l'últim any natural anterior a la convocatòria, o en el seu lloc l'última aprovada per l'associació o entitat.

   - L'organigrama de l'associació o entitat, en el qual s'inclourà: domicili de la seu, noms i cognoms d'aquelles persones que ocupen un càrrec dins de l'Organització i si escau, secretaria/vocalia o delegació amb competència en dona

   - També haurà d'especificar-se en aquest document el nom de la persona que actuarà com a representant de l'organització davant l'Ajuntament de València.

  • Estatuts de l'entitat:

   De l'associació o entitat, en els quals s'especifique que entre les seues finalitats es troba aconseguir l'efectiva igualtat entre dones i homes i/o la defensa de les persones i col·lectius LGTBI, així com mancar de finalitats lucratives.

  • Inscripció en el Registre públic d'Associacions i Entitats:

   En el qual es trobe inscrita l'associació o entitat beneficiària de la subvenció.

  • Targeta d'Identificació Fiscal (CIF) de l'entitat sol·licitant
  • Acreditació dels poders de representació legal:

   Document de l'associació o entitat que acredite la figura del representant legal de l'associació o entitat i l'existència de seu a la ciutat de València, així com l'acreditació de la voluntat de l'Associació de participar en aquesta convocatòria.

  • Conveni d'agrupació d'associacions i entitats:

   En cas de concórrer a la convocatòria en agrupació d'associacions i entitats, serà necessari que aporten un conveni en el qual es reculla el percentatge de participació de cada associació o entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, citant expressament el règim de responsabilitat pel projecte. Així mateix, hauran d'aportar nomenament de la persona representant o apoderada única i compromís de no dissolució de l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció contemplat en els articles 39 i 65 de la LGS.

  • Documentació acreditativa de l'experiència en projectes de similars característiques

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

1.- Realitzar la sol·licitud si compleix amb les condicions establides en la Convocatòria

2.- Adjuntar la documentació requerida

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArtícle 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Termini màxim de resolució: 3 mesos

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Extensions 7475/7576

Ordenances

Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Òrgans Públics

Legislació

• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

• Convocatòria 2019.


Oficines d'informació

 • ESPAI DONES I IGUALTAT
 • Governador Vell, 14 - 46003 València
  Tel.: 96.208.74.75
  Horari: de 9 a 14h de dilluns a divendres i de 16 a 20h de dilluns a dijous.
  espaidones@valencia.es
 • UNITAT D'IGUALTAT DEL MARÍTIM
 • Casa de la Reina (Biblioteca) Carrer de la Regna nº 85 baix. 46011 València.
  Tel.: 962 065 205 - 962 065 251
  de dilluns a divendres de 9 a 14h
  unitatsigualtat@valencia.es
 • SERVEI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • Edifici Tabacalera. Calle Amadeo de Savoia, 11 - 46010 València
  Tel.: 96 208 26 39 – 96 208 26 28
  jserigualtat@valencia.es

Oficines on presentar

 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIMAMET-BENIFERRI
 • Pl. Dr. Ximeno, 1
  Tel.: 96.348.67.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. Registre: dijous i divendres de 9.00 a 14:00 hores A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CARPESA
 • Pl. del poble, 4
  Tel.: 96.185.71.94
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDI-CASTELLAR-OLIVERAL
 • C/ Poetessa Leonor Perales s/n
  Tel.: 96.344.76.47
  Fax: 96.336.23.75
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 09:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.