Adjudicació de places escolars vacants en el període d'escolarització sobrevinguda

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

L'Ajuntament de València a través del Servici d'Educació: Oficina Municipal d´Escolarització, s'encarrega de l'escolarització sobrevinguda d'acord amb l'article 57 de l'Ordre 7/2016, de 19 d'abril de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana.

A més l´Oficina Municipal d´Escolarització presta un servici d'informació durant tot l'any sobre els distints aspectes del procés d'escolarització en la ciutat de València centres docents, terminis d'admissió de l'alumnat, documentació necessària per a sol·licitar plaça escolar, derivació als organismes i les entitats que corresponguen en cada cas, quan la competència no siga municipal, i zonificació escolar.

Qui ho pot sol·licitar?

El pare, mare, tutor o representant legal del/la alumne/a que resedirà en el municipi de València i que precise ser escolaritzat amb posterioritat als períodes normal d’admissió establits en la normativa actual d’escolarització en Educació Infantil de Segon Cicle, Educació Primària i Educació Secundària Obligatoria, d’acord amb el article 57 de l'Ordre 7/2016 esmentada anteriorment.

Atén:

 • Alumnat traslladat des de qualsevol altre municipi i/o país, a la ciutat de València.
 • Alumnat desescolaritzat per diversos motius.

Requisits

 • Els/les alumnes, i almenys una de les persones progenitores, tutors o representants legals han de trobar-se en la ciutat, I HAN D'ESTAR EMPADRONADES en la data en la qual han arribat a aquesta, si l'escolarització és per domicili familiar. HA D'EXISTIR simultaneïtat de dates entre l'empadronament i la sol·licitud de la plaça.
 • Si l'escolarització és per domicili laboral haurà d'acreditar-se per mitjà del contrac oportú. HA D'EXISTIR simultaneïtat de dates entre el contracte i la sol·licitud de plaça escolar.
 • Els sol·licitants han de PERSONAR-SE en l'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament de València, en carrer Amadeo de Savoia, 11 i 13, en horari de 8.30h a 13.30h, de dilluns a divendres, excepte caps de setmana i festius.

Quan sol·licitar-ho

En Educación Infantil, Segundo Ciclo, y Educación Primaria una vez que la Administración educativa competente pasa al Ayuntamiento los datos actualizados e informatizados, habitualmente a partir de la segunda quincena del mes de septiembre.

En Educación Secundaria Obligatoria una vez que la Administración educativa competente pasa al Ayuntamiento los datos actualizados e informatizados, habitualmente a partir del mes de octubre.

Documentació a presentar

Original de:

 • DNI, passaport o document equivalent de la mare o pare, tutor/a o representant legal del/l'alumna/o.
 • Llibre de Família. En cas de no tindre-ho, s'aportarà document equivalent on conste: nom i cognoms del/la menor, filiació, lloc i data de naixement, com és: registre civil, partit o certificat de naixement.

Original i fotocòpia de:

- Si l'escolarització és per domicili familiar:

 • Contracte de lloguer o compra de la vivenda a nom de la mare, pare o persones que exercixen la tutela legal, o un altre document acreditatiu de domicili familiar. NOMÉS s'admetrà algun d'aquests documents quan siga impossible L'EMPADRONAMENT i existisca simultaneïtat de dates entre el contracte i la sol·licitud de plaça escolar.

- Si l'escolarització és per domicili laboral:

 • Document que acredite suficientment la relació laboral i el domicili del centre de treball del pare, mare, tutor/a o representant legal. Ha d'existir simultaneïtat de dates entre el contracte i la sol·licitud de plaça escolar.

Es considera com a domicili familiar o laboral, el de la persona que tinga la guarda i custòdia de l'alumna/e. Si la guarda i custòdia és compartida únicament es podrà optar per un dels domicilis de les persones progenitores.

- En els casos d'acolliment a més:

 • Se aportarà el document legal que ho acredite (Direcció Territorial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives).
 • DNI o passaport de la persona o persones en què recaiga.

- Només per a alumnes procedents del sistema educatiu espanyol, quan haja de ser escolaritzat en un curs que no li correspon per any de naixement, serà imprescindible presentar aquest document:

 • Certificat de matrícula del centre educatiu de procedència amb indicació del curs en què es troba matriculat o al que promociona.

L'Administració podrà comprovar la identitat de les persones interessades, així com l'empadronament. Els/as interessats/as tenen dret a no presentar els documents que ja es troben en poder de l'Administració.

NOTA:

En casos excepcionals i davant la impossibilitat de presentar algun d'aquests documents se suplirà mitjançant l'informe que procedisca emès per l'Administració, Organisme, o Entitat Oficial corresponent

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Personar-se en l'Oficina Municipal d'Escolarització en l'horari d'atenció al públic.
 • Original del DNI i llibre de família o documents equivalents.
 • Original i còpia justificant del domicili familiar o laboral.
 • Original i còpia del certificat de matrícula si procedix. Només per a alumnat procedent del sistema educatiu espanyol.

Informació Complementària

Per a una major informació sobre el procediment d'admissió de l'alumnat es pot consultar la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: www.edu.gva.es, o contactar amb el telèfon d'informació de la Generalitat (012) o 963866000.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Atenció telefònica

 • Informació Municipal 010
 • Telèfon: 96.352.54.78
 • Extensions. 2133 / 2108 / 4276 / 4277

Legislació

Legislació curs 2018/2019:

Oficines d'informació

 • SERVICI D'EDUCACIÓ
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78 (ext. 2111 / 2146 / 2150 / 2148 / 2122)
  De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30, excepte festius
 • OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ - AMADEO DE SAVOIA
 • Amadeo de Savoia, 11 i 13. Planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 2133 / 2108 / 4276 / 4277
  De 8.30 a 13.30 de dilluns a divendres, excepte festius

Oficines on presentar

 • OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ - AMADEO DE SAVOIA
 • Amadeo de Savoia, 11 i 13. Planta baixa
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 2133 / 2108 / 4276 / 4277
  De 8.30 a 13.30 de dilluns a divendres, excepte festius

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.