Alta de gual

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitar reserva d'espai a la via pública que permeta el lliure accés de vehicles a places d'aparcament o zones de càrrega/descàrrega, dins d'un local.

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat o el seu representant.

Quan sol·licitar-ho

Quan es dispose de plaça d'aparcament fora de la via pública reconeguda com a tal per una llicència de 1a ocupació, Activitat o Comunicació Ambiental.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Instància de sol·licitud d'autoritzación d'entrada i eixida de vehicles (gual) de l'interessat o el seu representant (acreditant representació).

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Alta de gual:
  • Títol de propietat de l'immoble a què dóna accés el pas de vehicles o qualsevol altre que acredite la legítima ocupació del mateix:

   i, en tot cas, les dades d'identificació de la persona propietària.

  • Plànols:

   Documents gràfics a escala entre 1:50 i 1:500, subscrits per tècnic competent i en els que s'acrediten els punts següents:

   - Situació exacta, amb expressió del carrer i del nombre de policia, del lloc en què s'ubica el local i fotografies que permeten la seua localització.
   - Situació i amplària de la porta d'accés al local.
   - Determinació, si és el cas, d'elements ornamentals i/o estructurals que pogueren veure's afectats.
   - Planta i nombre de places existents per planta.

  • Fotos de l'accés al local

Taxes

Taxa

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
Termini d'ingrés: quan l'Ajuntament ho notifique.
A efectes de l'aplicació de les Tarifes, es dividix el terme municipal en les següents zones:
Zona 1a
Comprén tots els carrers que en la classificació de les vies públiques recollida en el Annex núm. 2 de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques apareixen classificades com a categories Extra, Primera i Segona.
Zona 2a
Comprén tots els carrers que en la classificació de les vies públiques recollida en el Annex núm. 2 de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques apareixen classificades com a categories Tercera, Quarta i Quinta.
Zona 3a
Comprén tots els carrers que en la classificació de les vies públiques recollida en el Annex núm. 2 de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques apareixen classificades com a categories Sexta i Sèptima.
Consulte des d'ací la categoria corresponent al seu carrer.

Quantia per a l'any 2019:
Entrada de vehicles amb prohibició d'estacionament enfront de la mateixa, per metre lineal o fracció a comptar dels 50 centímetres d'ample de l'accés:

Tarifa / Euros

Entrada de Vehicles 24 hores:

ZONA I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,71

ZONA II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,34

ZONA III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,66

Entrada de Vehicles 12 hores:

ZONA I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,34

ZONA II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,69

ZONA III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,81

Entrada de Vehicles 14 hores:

ZONA I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157,91

ZONA II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,95

ZONA III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,44

S'aplicarà un recàrrec del 50 per cent als metres lineals d'aprofitament que s'excedisquen de quatre.
Les quotes ordinàries d'entrada obtingudes de multiplicar el nombre de metres lineals per la tarifa metre lineal d'aprofitament, segons la capacitat del local a què s'accedisca en virtut de l'aprofitament es multiplicaran pels següents coeficients, escalonats segons places de vehicles (es pren com a dimensió d'una plaça 10 metres quadrats):

COEFICIENTS:

Tarifa /Euros

Inferior o igual a 19 places . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,07

De 20 a 50 places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,34

De 51 a 100 places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,61

De 101 a 200 places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,87

Més de 200 places . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,14

En els aprofitaments ocasionats per activitats industrials, la capacitat del local es dimensionarà amb la superfície ocupada en el seu interior pels vehicles utilitzats.
Quan els aprofitaments gravats en la present Ordenança s'efectuen sobre superfícies subjectes a l'ORA, impedint el seu desenvolupament, la tarifa s'incrementarà en un 100 per cent.
L'any de l'alta, la quota es prorrateja per mesos, inclòs el de l'alta i la liquidació resultant es notifica al subjecte passiu.
En els anys posteriors, la quota es recapta en període de cobrança de l'1 de març al 30 d'abril de cada any.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Instància de sol·licitud de gual de l'interessat o el seu representant (acreditant representació) acompanyada de:

 • Còpia del títol de propietat de l'immoble a què dóna accés el pas de vehicles o qualsevol altre que acredite la legítima ocupació del mateix i, en tot cas, les dades d'identificació de la persona propietària.
 • Plans: Documents gràfics a escala entre 1:50 i 1:500, subscrits per tècnic competent i en els que s'acrediten els punts següents:

- Situació exacta, amb expressió del carrer i del nombre de policia, del lloc en què s'ubica el local i fotografies que permeten la seua localització.
- Situació i amplària de la porta d'accés al local.
- Determinació, si és el cas, d'elements ornamentals i/o estructurals que pogueren veure's afectats.
- Planta i nombre de places existents per planta.

 • Horari de sol·licitud i destí de les places.

L'accés per al que se sol·licita el gual, haurà de dibuixar-se de manera que la seua ubicació quede definida en relació a la superfície total de la planta baixa de l'edifici o immoble.

Informació Complementària

INFORMACIÓ:

Totes les dades que consten en el model d'instància constituïxen els requisits que, amb caràcter previ i preceptiu a la tramitació de l'autorització del gual, la persona sol·licitant ha d'aportar, declarar o justificar-ne l'existencia.

A l'efecte de determinar l'HORARI, la persona sol·licitant haurà de tindre en compte que este és determinat en l'Ordenança de Circulació en funció de l'activitat del local per al qual se sol·licita, així:

a) De 24 h tots els dies de las setmana s'autoritza:

- Garatges de comunitats de propietaris que tinguen caràcter residencial.
- Garatges de vivendes unifamiliars o locals destinats a este fi.
- Garatges públics amb places d'aparcament de rotació no vinculats a cap altra activitat o, si ho està, es tracta d'hospitals, grans superfícies comercials, locals d'oci o centres dependents de l'Administració Pública.

b) De 08:00 a 20:00 h o de 07:30 a 21:30 h. degudament justificat de dilluns a dissabte s'autoritza a locals vinculats a una activitat i en funció d'esta.

c) De 07:30 a 21:30 h de dilluns a dissabte s'autoritza a locals vinculats a una activitat i en funció d'esta, com ara supermercats, magatzems, tallers de reparació de vehicles.

Els carrers que comprén cada una de les zones a què es referix l'apartat de Taxes, vénen detallades en l'annex 2 de l'Ordenança reguladora de la Taxa.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Impresos

Sol.licitud d'autorizació d'entrada i eixida de vehicles

Ordenances

Ordenança de Mobilitat
Taxes per entrada de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament exclusiu, Càrrega i Descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Legislació

 • Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s'aprova el Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles de motor i Seguretat Viària.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3115
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Oficines on presentar

 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • Plaça Alfons el Magnànim, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

¿Qué tengo que presentar para solicitar vado permanente?
¿Cuál es la tasa de vado?
¿Qué precio tiene el vado permanente en Valencia?
¿Dónde hago la solicitud de vado en Valencia?
¿Cuánto tarda la solicitud de vado?
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.