Inscripció d'embarcació en el Registre d'Embarcacions del Llac de l'Albufera

Actualizado el 21 de mayo de 2020
Ver en la web de la administración

Descripció

Inscriure en el Registre d'Embarcacions del llac de l'Albufera, les embarcacions que naveguen per llac i canals pertanyents al terme municipal de València.

La inscripció en el Registre serà condició necessària per a la circulació de les embarcacions pel llac i canals.

Qui ho pot sol·licitar?

 • Els propietaris o persones al comandament dels quals naveguen les embarcacions.
 • Les embarcacions que disposen de matrícula: el titular d'esta.
 • Les embarcacions dedicades a realitzar una activitat lucrativa: el titular de l'activitat o el seu representant

Requisits

 • Només podran ser inscrites les embarcacions que responguen a la tipologia tradicional, incloses les de vela llatina.
 • L'eslora màxima de les embarcacions es limita a 12 metres.
 • Es prohibixen els motors d'explosió. No obstant, els motors d'explosió que no siguen forabord instal·lats en embarcacions ja inscrites en el Registre d'Embarcacions del llac de l'Albufera, podran seguir utilitzant-se fins a la fi de la seua utilitat, sempre que s'aporte a l'Ajuntament el certificat subscrit per l'enginyer naval que acredita que complixen els requisits de qualitat del seu muntatge i instal·lació que minimitzen els possibles riscos, tant per a la seguretat de les persones com per al medi ambient, segons l'ordenament jurídic vigent.

Quan sol·licitar-ho

Durant tot l'any.

Documentació a presentar

Documentació addicional necessària segons el cas:

 • Inscripció d'embarcació en el Registre d'Embarcacions del Llac de l'Albufera:
  • Fotocòpia de la matrícula
  • Alta IAE
  • Fotografia de l'embarcació
  • Certificació de trobar-se vigent el segur de responsabilitat civil
 • Embarcacions de Pesca:
  • Fotocòpia de la matrícula
  • Llicència de pesca en vigor
 • Embarcacions de recreació:
  • Fotocòpia de la matrícula
  • Fotografia de l'embarcació
  • Fitxa d'inscripció
 • Embarcacions de Gran Recreació:
  • Fotocòpia de la matrícula
  • Fotografia de l'embarcació
  • Fitxa d'inscripció
  • Certificació de trobar-se vigent el segur de responsabilitat civil

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentar instancia de solicitud, acompañada de la documentación indicada.
 • Embarcaciones tipo Pasaje y Gran Recreo, además; presentar las certificaciones de hallarse vigentes los seguros que se le requerirán por escrito una vez realizada la prueba de estabilidad.
 • El número de registro de la embarcación deberá figurar en lugar visible de la misma. En las embarcaciones de pasaje figurará además la leyenda “PASAJE”. La dimensión de los caracteres de estos rótulos, incluida la denominación de la embarcación, no podrá superar 10 por 10 cm.
 • Una vez inscrita la embarcación, la navegación por el Lago de las embarcaciones de recreo, Gran recreo y pasaje requerirá la obtención de la previa autorización municipal a requerimiento de los interesados (Ver trámite “Autorización para navegar por el Lago de l'Albufera”)

Informació Complementària

Encara que no pareix possible definir exactament les característiques del que es coneix com a embarcació tradicional, és possible indicar algunes particularitats que compartixen la majoria d'estes embarcacions:

 • La construcció del casc és de fusta. Antigament de taules i més recentment s'ha incorporat el tauler de fusta contra xapat en algunes zones desenvolupables com cobertes, inclús en cascos complets quan estos són plans.
 • Els cascos tenen proa i popa afinades, acabats en peces de fusta denominada roda i codast, sense espill de popa. En general la roda és corbada per a facilitar la varada. Recentment, les formes de popa s'han eixamplat per a permetre la instal·lació dels motors i la zona de codast i timó s'han adaptat per a l'eix i l'hèlice.
 • Els cascos són fins en general, amb elevada relació eslora-mànega, encara que hi ha una àmplia disparitat de valors, podem considerar habitual les relacions eslora / mànega entre 3.5 i 4.5.
 • El fons és sensiblement pla i tant el puntal com el calat reduïts per a la navegació en aigües succintes. Per a la navegació a vela es disposava d'una quilla vertical més acusada.
 • La coberta és correguda de proa a popa, excepte en les embarcacions menors. La curvatura transversal (brusca) és pronunciada per a permetre la navegació amb francbord reduït.
 • La zona central de coberta està oberta amb una escotilla que es prolonga per la major part de l'eslora per a permetre la càrrega directament sobre el fons de l'embarcació. últimament en popa es protegix el motor amb un balou elevat sobre coberta.
 • Els costats es prolonguen sobre la coberta en una murada d'altura reduïda.

Es distingixen quatre tipus d'embarcacions:

 • Embarcacions de passatge. Són aquelles embarcacions dedicades a realitzar activitats lucratives de passejos amb barca pel llac, independentment del nombre de persones que transporten. Estes embarcacions únicament podran ser destinades a realitzar esta activitat.
 • Embarcacions de pesca. Són aquelles embarcacions dedicades a realitzar activitats lucratives de pesca en el llac.
 • Embarcacions de recreació. Són aquelles embarcacions de recreació amb una capacitat màxima de 12 persones.
 • Embarcacions de gran recreació. Són aquelles embarcacions de recreació amb capacitat superior a 12 persones.

El nombre màxim de persones es calcularà de mode simplificat, serà el resultat de dividir entre 1,5 el producte de l'eslora total per la mànega màxima en coberta, arredonit al nombre enter més pròxim.
No obstant això, les dimensions exactes i la capacitat màxima de les embarcacions de passatge i Gran recreació es determinarà posteriorment a través d'una prova d'estabilitat.

Article 12
( de l'Ordenança Reguladora del Registre d' Embarcacions del Llac de l'Albufera.)
Es consideren pràctiques expressament prohibides:

1. - Desembarcar en les mates.
2. - Llançar deixalles o escombraries al Llac o canals.
3. - La pesca, salve en el cas d'embarcacions autoritzades per a l'exercici de tal activitat.
4. - Realitzar qualsevol activitat que pertorbe o comporte una alteració o degradació del mitjà, incloent-se en tal prohibició la contaminació acústica, a l'efecte de la qual no podran utilitzar-se xiulets ni sirenes, ni proferir crits ni utilitzar-se petards ni carcasses.
5. - Recol·lectar espècies vegetals.
6. - Proveir d'aliment a la fauna del Llac.
7. -Transportar animals solts, així com alliberar animals domèstics o d'espècies foranes.
8. -Vendre en les embarcacions tabac, begudes o qualsevol producte alimentós.
9. - Alterar o destruir qualsevol tipus de senyals o fites.
10. - Netejar les embarcacions o els seus motors dins del Llac.
11.- Utilitzar motors fora borda.
12. - La pràctica cinegética en l'àmbit de'l Albufera.
13. - Dur publicitat.
14. - Navegar per la zona d'accés restringit.
15.- Qualsevol altra activitat que afecte negativament la fauna, flora, fons, aigua o usos tradicionals permesos

L'Ajuntament podrà limitar el nombre de barques autoritzades per a navegar pel llac quan considere que l'augment de les navegacions siga perjudicial des del punt de vista medioambiental.

Si per a millorar la protecció del llac fóra necessari modificar les condicions i els requisits exigits per a la navegació, l'Ajuntament procedirà, prèvia modificació de la present ordenança, a exigir l'adaptació de les embarcacions a eixes noves circumstàncies sense que els afectats per les modificacions introduïdes tinguen dret a indemnització o qualsevol altre tipus de compensació.

La no observació o vulneració de les disposicions contingudes en l'ordenança constituïxen infraccions administratives –sense perjuí de les responsabilitats civils o penals que pogueren derivar-se– i seran sancionades d'acord la llei.

Article 21.
(de l'Ordenança Reguladora del Registre d' Embarcacions del Llac de l'Albufera.)
L'Ajuntament mantindrà a disposició de qui ho sol·licite una relació de les embarcacions de passatge inscrites, amb la indicació de les dades següents:

 • Denominació de l'embarcació.
 • Número de registre de l'embarcació.
 • Capacitat màxima.
 • Titular de l'activitat.
 • Persones autoritzades.
 • Número de telèfon de contacte.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol·licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol·licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Centraleta de l'Ajuntament, 010 o el 961610021

Impresos

Inscripció al registre d'embarcacions de l'Albufera

Ordenances

Ordenança Reguladora del Registre de Embarcacions de l'Albufera

Legislació

 • Decret 259/2004, de 19 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de l'Albufera.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Oficines d'informació

 • SERVICI DEVESA ALBUFERA
 • CV 500 km . 8,5 marge esquerra
  Tel.: 96.161.00.37
  De 10.00a a 13.00 de dilluns a divendres

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.