IVTNU/Plusvàlua - Autoliquidació

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Tràmit per a fer efectiu el pagament d'este impost.
Estan subjectes a l'impost qualsevol classe de transmissions de béns immobles urbans, que comprenen, entre d'altres:

 • Els contractes de compravenda, donacions, permutes, adquisició o liquidació en recompensa de deutes.
 • Successions testades o intestades (herències).
 • Alienació en subhasta pública i expropiació forçosa.
 • Aportacions no dineràries fetes per les persones sòcies a la societat quan no es troben integrades en una branca d'activitat.
 • Actes de constitució i de transmissió de drets reals, com ara drets d'usdefruit, nua propietat, ús i habitació, superfície o cens.

Qui ho pot sol·licitar?

En transmissions a títol lucratiu o gratuït (herències o donacions): la persona adquirent del terreny o persona en favor de la qual es constituïx o transmet el dret real de què es tracta.
En transmissions a títol onerós o per mitjà de preu (compravendes, permutes, expropiacions…): la persona transmitent del terreny o persona que constituïx o transmet el dret de què es tracta. Si la persona transmitent és persona física no resident a Espanya, la persona obligada al pagament serà la persona adquirent com a substituta de la contribuent.

Quan sol·licitar-ho

Si es tracta d'un acte inter vivos: en el termini de 30 dies hàbils a comptar de la data d'atorgament del document públic.
Si es tracta d'actes per causa de mort: en el termini de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud de la persona interessada, a comptar de la data de defunció.

Documentació a presentar

Si ho fa la mateixa persona interessada

Ha d'entregar en l'entitat financera col·laboradora, en el moment del pagament:

Si l'Ajuntament l'assistix en l'autoliquidació

Per a esta assistència ha de presentar en l'Ajuntament:

 • Document d'identificació (DNI, NIE, etc.) del subjecte passiu.
 • En el cas que la persona obligada al pagament (subjecte passiu) no s’hi persone, qui es presente haurà d'aportar un document que acredite la representació/autorització, juntament amb el document d'identificació (DNI, NIE, etc.) tant de la persona representada com de la representant.
 • Escriptura pública i fotocòpia o, en el cas que la transmissió no es formalitze per mitjà d'escriptura pública, original i còpia del document que acredite la transmissió.

Segons els casos, pot requerir-se una altra documentació addicional:

 • Si no consta clarament en l'escriptura la data dels títols anteriors pels quals es va adquirir en el seu dia l'immoble que ara es transmet, haurà d'aportar els documents on consten tals títols.
 • Si sol·licita bonificació per vivenda habitual, haurà d'aportar compromís de mantindre l'adquisició durant els quatre anys següents.
 • També podrà aportar qualsevol altra documentació que considere convenient en prova o com a fonament dels fets declarats.

Quan es tracte d'una transmissió mortis causa que no vaja acompanyada d'escriptura pública d'acceptació i adjudicació d'herència

Ha d'aportar davant l'Ajuntament per a esta assistència, original i còpia:

 • Certificat de defunció.
 • Testament o, si no n'hi ha, declaració d'hereus/es.
 • Certificació del Registre General d'Actes d'Última Voluntat.
 • Document privat de partició d'herència o manifestació d'hereus, si n'hi ha.
 • Títols d'adquisició per la persona causant de tots els immobles inclosos en l'herència.

Si la persona interessada considera que la transmissió s'ha de declarar exempta, prescrita o no subjecta

Ha de presentar declaració, dins dels terminis assenyalats en l'apartat “Quan presentar-la”, acompanyada dels documents següents:

 • Documentació en què es fonamenta la seua pretensió.
 • Autoliquidació de quota zero realitzada per mitjà del Gestor d'Autoliquidacions de la web municipal.
 • Còpia del document d'identitat (DNI, NIE, etc.) del subjecte passiu.
 • Còpia simple de l'escriptura pública o document que acredite la transmissió.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Si s'efectua per la persona interessada l'autoliquidació

 • Practicar l'autoliquidació per mitjà de el Gestor d'Autoliquidacions de la web municipal.
 • Pagar l'import de l'autoliquidació en alguna de les entitats financeres col·laboradores assenyalades en el mateix document d'autoliquidació i entregar en l'entitat només el document per a realitzar el pagament, o bé pagar l'import de l'autoliquidació a través de la web municipal utilitzant eixe document.

Si l'Ajuntament l'assistix en l'autoliquidació

Quan es tracte d'una transmissió inter vius:

 • Cal sol·licitar cita prèvia a través de la web municipal. L'assistència en l'autoliquidació derivada de qualsevol transmissió inter-vius es prestarà amb cita prèvia, en les oficines de Gestió Tributària Integral situades als carrers de l'Arquebisbe Mayoral (casa consistorial) i al carrer d’Amadeu de Savoia, núm. 11 (Antiga Fàbrica de Tabac).
 • Presentar-se en les oficines esmentades el dia i l’hora de la cita prèvia, a l’ efecte que la persona siga assistida en la pràctica de l'autoliquidació, amb la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació a presentar si l'Ajuntament l’assistix en l'autoliquidació”.
 • Practicar l'autoliquidació.
 • Pagar l'import de l'autoliquidació en alguna de les entitats financeres col·laboradores assenyalades en el document d'autoliquidació mateix i entregar en l'entitat només el document per a realitzar el pagament, o utilitzar este document a través de la web municipal.

Quan es tracte d'una transmissió mortis causa

 • Sol·licitar cita prèvia a través de la web municipal.
 • L'assistència en l'autoliquidació derivada de transmissions mortis causa (herències) només es prestarà, amb cita prèvia, en l'Oficina de Gestió Tributària Integral situada al carrer de l’Arquebisbe Mayoral (casa consistorial).
 • Presentar-se en l'esmentada oficina en el dia i hora de la cita prèvia, a l'efecte que la persona siga assistida en la pràctica de l'autoliquidació, amb la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació que ha de presentar si l'Ajuntament l'assistix en l'autoliquidació”.
 • Practicar l'autoliquidació.
 • Pagar l'import de l'autoliquidació en alguna de les entitats financeres col·laboradores assenyalades en el mateix document d'autoliquidació i entregar en l'entitat només el document per a realitzar el pagament, o a través de la web municipal utilitzant eixe document.

Si la persona interessada considera que la transmissió s'ha de declarar exempta, prescrita o no subjecta

 • Ha de presentar, dins dels terminis assenyalats en l'apartat “Quan presentar-la”, declaració acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “Documentació que s'ha de presentar si la persona interessada considera que la transmissió ha de declarar-se exempta, prescrita o no subjecta”.
 • La presentació es podrà fer a través del registre electrònic o, de forma presencial, en els registres municipals o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Les persones jurídiques únicament podran presentar la documentació a través del registre electrònic, de conformitat amb el que preveu l'article 14.2 de la Llei 38/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació Complementària

L'Ajuntament revisarà les autoliquidacions pagades per les persones interessades i les declaracions d'exempció, prescripció i no subjecció, procedirà a validar-les i, si és el cas, a l'emissió de liquidacions complementàries pels imports calculats en menys.

La presentació incorrecta o la falta de pagament d'autoliquidacions seran objecte de procediments de comprovació limitada i inspecció tributària.

A l'efecte de la inscripció prevista en l'article 254 de la Llei hipotecària, s'haurà d'acreditar en el Registre de la Propietat haver satisfet l'autoliquidació, o haver presentat davant d'este Ajuntament la declaració de l'impost o, en cas de transmissions oneroses, la comunicació a què es referix l'article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Comunicació a l'Ajuntament conforme a l'article 110.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

Tràmit per a complir amb l'obligació de comunicar a l'Ajuntament les transmissions subjectes a l'impost, en els mateixos terminis previstos per als subjectes passius.

Estan obligats a realitzar la dita comunicació:

 • En les transmissions a títol lucratiu o gratuït (sempre que s'hagen produït per negocis jurídics inter vivos): la persona donant o la que constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
 • En les transmissions a títol onerós o per mitjà de preu (compravendes, permutes, expropiacions…): la persona adquirent o a favor de la qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Pot autoliquidar el tribut en esta pàgina.

Ordenances

Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Legislació

- Article 104 i següents del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu de 2/2004, de 5 de març.

On dirigir-se

L'autoliquidació ha de realitzar-se a través del Gestor d'Autoliquidacions de la web municipal i després procedir-se al seu pagament en les entitats financeres o en les Oficines Municipales amb targeta.

Per al cas d'autoliquidacions de quota zero, haurà de presentar-se declaració amb el document d'autoliquidació a zero en les Oficines de Gestió Tributària Integral o en qualsevol registre municipal.
No obstant, pot dirigir-se a les Oficines de Gestió Tributària Integral perquè se li preste assistència en la seua realització (consulte les adreces en l'apartat "Oficines d'Informació"). Cal sol-licitar cita prèvia.

L'assistència en l'autoliquidació derivada de transmissions mortis causa (herències) només es prestarà amb Cita prèvia en l’Oficina de Gestió Tributària Integral situada al carrer de l’Arquebisbe Mayoral (casa consistorial).

Oficines d'informació

 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL- OAC TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11
  Tel.: 96.352.54.78 - Exts: 1997, 1987, 1996, 1986.
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es
 • OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - CENTRAL
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral
  Tel.: 96.389.50.79 Ext:7279.
  De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores.
  ayuntamientovalencia_gti@valencia.es

Oficines on presentar

 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

pago plusvalia
¿Dónde se paga la plusvalía en Valencia?
¿Tengo que pagar la plusvalía si quiero reclamarla?
ESTA EXENTA LA PLUSVALÍA MUNICIPAL POR MORTIS CAUSA ENTRE HERMANOS CUANDO CONVIVEN?
¿Hay alguna diferencia en el pago de la plusvalía por radicar fuera de España?
¿CUAL ES L A CUOTA DE APLICACION?
Tengo autoliquidada la plusvalia inmueble adquirido por herencia sito en Benimamet. Una vez pagada tengo que llevarla al Ayuntamiento de Valencia? ¿A qué dirección? ¿He de acompañar la documentación, dni, mod 650, y escritura de adquiisción?
como cojo la cita previa para la plusvalia
Si ya he pagado la plusvalía municipal en el Banco, tengo que llevar la Carta de pago sellada al Ayuntamiento?
¿Si hay perdida en la venta de una vivienda adquirida por herencia hay que pagar la plusvalía?
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.