*Orientació per a l'Obertura d'Activitats (SENSE Obra o AMB Obra ja realitzada)

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Orientació per a la Obertura d'Activitats (SENSE OBRA de condicionament previ o AMB OBRA ja realitzada), pel que fa al tipus de tramitació de s'ha de seguir.

La implantació o obertura de qualsevol activitat de caràcter comercial, industrial, professional o de servicis que vaja a desenvolupar-se en el terme municipal de València, haurà de ser posada en coneixement de l'Ajuntament, per a obtindre, si és el cas la pertinent autorització municipal.

En funció de les característiques de l'activitat que desitge implantar, vosté haurà de seguir un tipus de tramitació o un altre. Per això, és important que identifique el tipus de tramitació d'acord amb la seua activitat concreta. Veure fitxa d'orientació per a la Implantació / Obertura d'Activitats AMB obra de condicionament previ.

NOTA: Si vosté necessita realitzar una obra de condicionament per a la implantació/obertura de l'activitat, ha d'optar pel procediment conjunt d'Obra + Activitat que corresponga al seu cas particular. Açò és necessari perquè no es produïsquen obres que puguen ser incompatibles amb la implantació posterior de l'Activitat.

Els procediments per a obtindre l'autorització municipal per a l'Obertura d'una Activitat, són els següents:

Comunicació Ambiental Prèvia: És el procediment més senzill. Està prevista la seua utilització per a l'exercici d'aquelles Activitats de caràcter comercial, industrial o de servicis que per la seua naturalesa o condicions de funcionament no puguen previsiblement produir molèsties, afectar les normals condicions de salubritat i higiene, o implicar danys o riscos greus a persona o béns.

Exemples (esta relació és orientativa i sempre que no s'incorporen a l'Activitat elements addicionals que l'exclogueren dels requisits del tipus de tramitació “Comunicació Ambiental Prèvia” al requerir la presentació d'un projecte tècnic):

Perfumeria, perruqueria, despatx de pa, ultramarins, fruiteries, herbolaris, salons de bellesa, drogueries, farmàcies, oficines bancàries, òptiques, ortopèdies, venda de material informàtic, venda menor de telefonia mòbil, videoclubs, locutoris telefònics sense jocs en xarxa, pensió, residència sense menjador, centres d'ensenyança no reglada, agències de viatges, papereria-llibreria, joieria-rellotgeria, ferreteria, sabateria, funerària, esports, jogueteria, exposició-venda i lloguer de vehicles, clíniques, venda menor de mobles,….

Amb la presentació de la Comunicació Ambiental Prèvia, si la documentació està completa, se li entregarà un document de conformitat formal de la documentació presentada i posteriorment se li notificarà el Títol Habilitant per a l'exercici de l'activitat. Obertura d'activitats per mitjà de Comunicació Ambiental Prèvia

Declaració Responsable: Les Declaracions Responsables són aquells documents per què un Interessat manifesta, davall la seua exclusiva responsabilitat, que complix amb els requisits exigits en la normativa vigent per al reconeixement d'un dret, que posseïx la documentació tècnica que així ho acredita, i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el temps que dure tal reconeixement o exercici.
Està prevista la utilització del procediment de “Declaració Responsable”, per a l'exercici d'aquelles Activitats que requerisquen la presentació d'un projecte tècnic per a la seua autorització i no siguen activitats que per la seua naturalesa necessàriament hagen de tramitar-se pel procediment ordinari (i més complex) de “Llicència d'obertura”.
En este tipus de procediment, si tota la documentació presentada està correcta, l'obertura de l'activitat es pot realitzar en el termini màxim d'1 mes. És el procediment més usual per a l'obertura de les activitats comercials.

El procediment de Declaració Responsable també és el règim general per a l'obertura d'espectacles públics i activitats recreatives sempre que estos es realitzen en establiments públics amb un aforament inferior a les 500 persones, que en ells no existisca una especial situació de risc, així com que no estiguen sotmesos al règim d'Autorització d'acord amb la normativa reguladora d'esta matèria (Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics).

En el moment de la presentació de la documentació que s'indica en l'Ordenança (si està completa i correctament presentada), se li farà entrega del “Resguar justificant de la sol.licitut d'Apertura”. En el termini d'un mes l'Ajuntament procedirà a la inspecció corresponent. Si tot és correcte, l'Ajuntament formalitzarà la inscripció de l'Activitat i li remetrà el Títol Habilitant per a l'exercici de l'activitat.
En el cas que no s'haja personat la inspecció en el termini d'un mes, el Titular podrà procedir a l'obertura de l'Activitat sempre que, segons l'Ordenança municipal, realitze la corresponent “Comunicació d'Obertura”.

No serà necessària la visita d'inspecció ni el transcurs d'un mes, si junt amb la Declaració Responsable i la documentació annexa s'aportara el certificat d'un OCA pel qual s'acredite el compliment de tots els requisits exigits per la normativa en vigor.
Obertura d'activitats per mitjà de Declaració Responsable
Obertura d'activitats per mitjà de Declaració responsable per a instal·lacions eventuals, portàtils i desmuntables

Procediment de Llicència Ambiental. És el procediment per a les Activitats que per la seua naturalesa requerixen més controls i garanties per a autoritzar la seua implantació.
Exemples:

  • Activitats amb càrrega tèrmica ponderada superior a 200 Mcal/m2.
  • Comerços de superfície útil superior a 2.500 m2.
  • Activitats d'ús hospitalari l'altura d'evacuació del qual siga superior a 20 metres o la superfície total construïda siga major de 2.000 m2.
  • Activitats d'ús administratiu l'altura d'evacuació de la qual siga superior a 28 metres o la superfície total construïda siga major de 5.000 m2.

Quan es presente la sol·licitud degudament acompanyada de tota la documentació, l'Ajuntament procedirà a la realització de les comprovacions i tràmits pertinents. Si tot és correcte es procedirà, segons l'Ordenança, a la resolució administrativa de concessió de la llicència d'obertura per a l'Activitat, s'emetrà la llicència d'obertura i es remetrà a l'interessat.
Obertura d'activitats per mitjà de Llicència Ambiental


Obertura d'Establiments per mitjà d'Autorització: És el procediment excepcional per a l'obertura d'espectacles públics i activitats recreatives que es realitzen en establiments públics amb un aforament superior a les 500 persones, en aquells en què existisca una especial situació de risc o en aquells en què així s'indique expressament en la llei.
Autorització d'Espectacles Públics

Així mateix, serà preceptiu comunicar a l'Ajuntament i, si és el cas, obtindre un nou document acreditatiu de l'autorització municipal (una nova llicència d'Activitat), davant de determinades actuacions que afecten les dades bàsiques d'una activitat ja implantada:

  • Davant de canvis de titularitat de l'activitat autoritzada.
  • Davant de canvis d'ubicació i ampliacions/modificacions de les referències cadastrals associades a l'activitat autoritzada
  • Davant d'actuacions que suposen el tancament de l'Activitat. En este cas es farà entrega d'un justificant de la comunicació de tancament, i es farà constar este fet a tots els efectes de la gestió municipal.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Ordenances

Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.