Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal per a la realització d'activitats festives de caràcter popular i d'activitats culturals.

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitud d'ocupació temporal del domini públic municipal (vies públiques, espais enjardinats i terrenys d'ús públic) per a la realització d'activitats festives de caràcter popular, tals com a concerts, revetles, cavalcades, processons, cercaviles, desfilades, menjars populars, jocs infantils o altres activitats anàlogues que se celebren amb motiu de festivitats tradicionals de la ciutat de València i dels seus barris o pedanies, o d'altres dates o esdeveniments d'interès general, social o benèfic, independentment del caràcter civil o religiós dels mateixos.

Així mateix, seguiran aquest tràmit les sol·licituds d'ocupació temporal del domini públic municipal per a la realització d'activitats de caràcter cultural que no disposen de procediment catalogat (als efectes de presentació per Registre Electrònic, els procediments catalogats són els que apareixen en esta Seu electrònica de l'Ajuntament de València https://sede.valencia.es).

Per tant, queden exclosos d'aquest tràmit, en disposar de procediment específic:

-Rodatges audiovisuals i reportatges fotogràfics.

-Circs i atraccions firals

-Actuacions musicals i altres activitats artístiques de caràcter trimestral regulades en el Capítol V del Títol V de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Activitats festives: Entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, associacions culturals i veïnals i altres entitats sense ànim de lucre.

Activitats culturals: Persones jurídiques.

Requisits

 • Estar al corrent en els pagaments a l'Ajuntament per qualsevol concepte.
 • Tenir subscrita pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys que, amb motiu de la utilització del domini públic, es puguen produir en els béns o en les persones.

Quan sol·licitar-ho

Amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data prevista de l’inici de l’ocupació.

Limitacions:
Durant els dies que es reserven cada any en el Ban de l'Alcaldia per a la realització d'activitats falleres, no s'autoritzaran en el domini públic municipal activitats o instal·lacions, a excepció d'aquelles organitzades per les Comissions Falleres o la Junta Central Fallera dins dels actes inclosos en el programa oficial de festejos (la sol·licitud dels quals haurà d'efectuar-se al Servei de Cultura Festiva), així com les que pogueren estar organitzades, promogudes o participades per l'Ajuntament de València.

Documentació a presentar

En tots els casos:

 • S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica. Vore el apartat “Impresos” d'aquesta mateixa pàgina.
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Activitats festives i culturals sense projecte tècnic d'activitat/instal·lacions:
  • Memòria descriptiva d'activitat:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   La memòria haurà de contenir:

   -Dia o dies de celebració (per ordre cronològic si escau), amb horaris d'inici i fi de l'ocupació (inclosos muntatge i desmuntatge), així com emplaçament/s exacte/s a ocupar en cada data i descripció d'activitat/és a realitzar.

   -Nombre previst d'assistents a l'esdeveniment.

   -Indicació expressa de si es precisa el tancament total o parcial del tràfic, amb especificació, si escau, de les vies públiques que necessiten ser buidades de vehicles (precisant dates i horaris) i de les zones en les quals se sol·licita reserva d'estacionament o prohibició d'aparcar per motiu de l'esdeveniment.

   -Si escau, proposta de mesures de senyalització de l'esdeveniment.

   -Relació amb descripció de tots els elements i instal·lacions que es preveja utilitzar, tals com a jocs infantils o atraccions inflables, escenaris, carpes, graderies, decorats, grups electrògens, barres de menjar/begut o altres instal·lacions anàlogues. La documentació que procedisca sobre aquest tema, haurà d'aportar-se en l'apartat “documentació opcional”.

   - Quan entre les activitats sol·licitades es trobe la instal·lació de mercats ambulants, en general, de parades de venda, de caràcter no permanent, la memòria haurà de contindre, a més de l’anterior:

   - Nombre de parades que es col·locaran, característiques i dimensions, emplaçant-les en plànol acotat, i descripció del tipus de productes i mercaderies a la venda.

   - Si entre les activitats sol·licitades es troba la instal·lació de parades de venda d'aliments i begudes, haurà d'incloure's almenys:

   - Descripció del tipus d'activitat alimentària a desenvolupar, amb especificació de si es tracta de venda d'aliments envasats, venda sense manipulació, venda de masses fregides o venda amb elaboració i manipulació.

   - Justificació del compliment dels requisits i condicions establits en l'Annex III de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.

  • Plànol d'emplaçament:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Plànol fitat i a escala dels emplaçaments, amb delimitació dels espais a ocupar i indicació de si els mateixos estaran fitats. Es diferenciaran, si escau, els espais que es destinaran a cada tipus d'activitat, amb representació gràfica de les instal·lacions que ocuparan el domini públic i dels elements preexistents en el mateix (arbres, mobiliari urbà, fanals…).

  • Pla d’ Actuació enfront d'Emergències:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

  • Declaració responsable consum aliments.:

   Haurà d'aportar-se quan se sol·licite el cuinat i/o consum d'aliments en el domini públic.

  • Declaració responsable d'escassa complexitat tècnica de les instal·lacions i memòria.:

   S'aportarà en cas d'instal·lacions provisionals d'escassa complexitat que no requerisquen projecte tècnic. Haurà d'estar subscrita per tècnic competent i acompanyar-se de memòria amb descripció detallada i especificacions tècniques de tots els elements i instal·lacions que es preveja utilitzar i plànols dels mateixos, segons el que es disposa en l'article 95 del Decret 143/2015, d'11 de setembre del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010 d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

  • Documentació sobre atraccions inflables:

   Quan se sol·licite la instal·lació de jocs infantils o atraccions inflables, amb o sense la utilització d'elements mecànics, haurà d'aportar-se:

   1. Document acreditatiu del fabricant de l'inflable on s'especifique el nombre de sèrie de l'inflable, el seu nom o denominació i l'acreditació fefaent de la seua homologació i del compliment de la normativa UNEIX: EN 14960/2007.
   2. Declaració responsable de l'empresa instal·ladora de l'atracció certificant que la instal·lació es durà a terme amb compliment de totes les mesures de seguretat exigibles i sota la supervisió de personal tècnic qualificat.
   3. Certificat anual de revisió de l'atracció.

  • Certificat final de muntatge de les instal·lacions:

   Document imprescindible per a la posada en funcionament de les instal·lacions.

   Conclòs el muntatge i abans de l’inici de l’activitat, el sol·licitant haurà d’estar en possessió del corresponent certificat final de muntatge subscrit per tècnic competent, que haurà de presentar tan prompte com siga possible per a la seua aportació a l’expedient, i en el qual s’acreditarà que les instal·lacions s’ajusten al projecte presentat i posseïxen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

  • Certificat d'instal·lacions elèctriques:

   Quan la sol·licitud incloga instal·lacions elèctriques, qualsevol que siga la seua potència prevista, l'entitat organitzadora haurà de disposar de certificat d'instal·lació elèctrica subscrit per instal·lador autoritzat i segellat per la Conselleria amb competències en matèria d'Indústria.

 • Activitats festives i culturals amb projecte tècnic d'activitat/instal·lacions:
  • Projecte tècnic d'activitat i instal·lacions:

   Document imprescindible per a iniciar la tramitació del procediment.

   Haurà d'estar subscrit per tècnic competent i aportar-se quan se sol·licite la instal·lació d'escenaris, carpes, graderies i instal·lacions anàlogues.

   S'ajustarà al contingut i condicions tècniques generals que fixa la Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i el Decret 143/2015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta Llei; així com a les exigències que establisca l'altra normativa vigent que resulte d'aplicació; havent d'arreplegar-se expressament l'aforament i les mesures previstes per al seu control durant el desenvolupament de l'esdeveniment, incloent Pla/Mesurades d'Emergències.

   Així mateix, quan entre les activitats sol·licitades es trobe la instal·lació de mercats ambulants, en general, de parades de venda, de caràcter no permanent, el projecte d'activitat i instal·lacions haurà de contenir:

   - Nombre de parades a col·locar, característiques i dimensions dels mateixos, emplaçant-los en plànol fitat, i descripció del tipus de productes i mercaderies a la venda.

   - Si entre les activitats sol·licitades es troba la instal·lació de parades de venda d'aliments i begudes, el Projecte haurà d'incloure, a més, memòria descriptiva de l'activitat alimentària a desenvolupar, que continga almenys:

   - Descripció del tipus d'activitat alimentària, amb especificació de si es tracta de venda d'aliments envasats, venda sense manipulació, venda de masses fregides o venda amb elaboració i manipulació.

   - Justificació del compliment dels requisits i condicions establits en l'Annex III de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.

  • Declaració responsable mateixes instal·lacions autoritzades any anterior.:

   Substituirà al Projecte d'instal·lació en cas d'instal·lacions provisionals que requerisquen l'esmentat projecte i hagueren sigut autoritzades per l'Ajuntament l'any anterior en el mateix emplaçament. Haurà d'estar subscrita per l'organitzador de l'esdeveniment.

  • Declaració responsable consum aliments.:

   Haurà d'aportar-se quan se sol·licite el cuinat i/o consum d'aliments en el domini públic.

  • Documentació sobre atraccions inflables:

   Quan se sol·licite la instal·lació de jocs infantils o atraccions inflables, amb o sense la utilització d'elements mecànics, haurà d'aportar-se:

   1. Document acreditatiu del fabricant de l'inflable on s'especifique el nombre de sèrie de l'inflable, el seu nom o denominació i l'acreditació fefaent de la seua homologació i del compliment de la normativa UNEIX: EN 14960/2007.
   2. Declaració responsable de l'empresa instal·ladora de l'atracció certificant que la instal·lació es durà a terme amb compliment de totes les mesures de seguretat exigibles i sota la supervisió de personal tècnic qualificat.
   3. Certificat anual de revisió de l'atracció.

  • Certificat final de muntatge de les instal·lacions:

   Document imprescindible per a la posada en funcionament de les instal·lacions.

   Conclòs el muntatge i abans de l’inici de l’activitat, el sol·licitant haurà d’estar en possessió del corresponent certificat final de muntatge subscrit per tècnic competent, que haurà de presentar tan prompte com siga possible per a la seua aportació a l’expedient, i en el qual s’acreditarà que les instal·lacions s’ajusten al projecte presentat i posseïxen les mesures necessàries que garantisquen l’adequada solidesa, resistència, estabilitat, flexió i altres condicions tècniques constructives exigibles en el Codi Tècnic de l’Edificació.

  • Certificat d'instal·lacions elèctriques:

   Quan la sol·licitud incloga instal·lacions elèctriques, qualsevol que siga la seua potència prevista, l'entitat organitzadora haurà de disposar de certificat d'instal·lació elèctrica subscrit per instal·lador autoritzat i segellat per la Conselleria amb competències en matèria d'Indústria.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació de la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València: Emplenar i signar el formulari de sol·licitud que apareix en punxar el botó “iniciar el tràmit” i adjuntar la documentació establida en l'apartat “Documentació a presentar”.
 • Si es el cas, pagament de la taxa corresponent abans de retirar l'autorització.

Informació Complementària

 • A l'efecte d'agilitzar la tramitació, en la sol·licitud s'haurà d'indicar un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic
 • En qualsevol moment es podrà demanar al peticionari documentació complementària a la inicialment presentada que resulte necessària per a la continuació del procediment.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticles 24.1 de la Llei 39/2015 i 34 de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal de l'Ajuntament de València.Termini màxim de resolució: 3 mesos

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l’inici d’esta pàgina. Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

Si accedeix amb certificat personal o DNIe seleccione com a forma de representació Sóc representant mitjançant la presentació d'un apoderament. En aquest cas, recorde que, d'acord amb l'assenyalat en l'apartat Documentació a presentar, haurà d'adjuntar l'autorització corresponent.

En el moment d'emplenar el Formulari, si està utilitzant un certificat personal o DNIe, el seu nom apareixerà com a Representant i en Dades del Sol·licitant haurà de desplegar Tipus d'identificació per a triar "CIF" i introduir-ho, i emplenar el nom de l’Entitat.

Si per contra, ha accedit amb certificat d'entitat, seleccione que desitja actuar en la Seu electrònica com a Entitat.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Es recomana la utilització de Google Chrome com a navegador.

Atenció telefònica

Telèfon: 963 52 54 78. Extensions: 3057-3065-3064-2324-3061-3448-3444.

Impresos

Sol·licitud d'ocupació del domini públic municipal. Annex Declaració responsable d'instal.lacions provisionals d'escassa complexitat tècnica i memòria
Sol·licitud ocupació domini públic. Annex Memòria descriptiva d'activitats
Sol·licitud ocupació domini públic. Annex Pla d'actuació enfront d'emergències
Sol·licitud d'ocupació del domini públic. Annex Declaració responsable mateixes instal·lacions de l'any anterior
Sol. ocupació domini públic. Annex Declaració responsable de consum d'aliments

Ordenances

Ordenança Reguladora de l ´ ocupació de domini públic municipal
Ordenança Municipal de Parcs i Jardins
Ordenança Municipal de Protecció contra la Contaminació Acústica
Ordenança d'Accessibilitat en el Medi Urbà del Municipi de València
Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Parades, Barracons, Espectacles i altres Instal·lacions Anàlogues

Legislació

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.
 • Reglament de béns de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1372/86, de 13 de juny.
 • Llei 14/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments PúblicsLlei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 266/2004, de 3 de desembre, de la Conselleria de Territori i Habitatge, en matèria de prevenció i correcció de la contaminació acústica.

On dirigir-se

SERVEI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
Amadeo de Savoya, 11, Pati A, 2ª planta.
Telèfon: 963 52 54 78. Extensions: 3061-3065-3057-5260
Fax: 96.352.58.12

Oficines d'informació

 • SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati A, 2ª planta.
  Tel.: 96.208.30.57 - 96.208.30.81 - 96.208.30.65 y 96.208.34.44
  Fax: 96.352.58.12

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.