Sol·licitud de llicència d'obres tipus I per a la implantació d'activitat subjecta a comunicació d'innòcua

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

TIPUS I. Actuacions urbanístiques subjectes al règim de llicència:

a) Les obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta.
b) Les obres d'ampliació de qualsevol classe de construccions, edificis i instal·lacions existents.
c) Les obres de modificació, rehabilitació o reforma que suposen substitució o reposició d'elements estructurals, o canvi d'ús de l'edifici o de part del mateix, igualment, la instal·lació d'estructures estabilitzadores de fatxades quan es duguen a terme demolicions parcials que requerisquen la sustentació temporal de les parts de l'edifici que hagen de mantindre's en peu.
d) Les obres i els usos que hagen de realitzar-se amb caràcter provisional.
…
h) La modificació de l'ús de les construccions, edificacions i instal·lacions, així com l'ús del vol sobre els mateixos.
i) Els actes d'intervenció sobre edificis o elements catalogats o en tràmit de catalogació, siga quin siga l'abast de l'obra.
…

Estes actuacions urbanístiques es realitzaran amb la intenció d'iniciar una activitat de la subjectes a l'instrument d'intervenció ambiental conegut com a Comunicació d'activitat innòcua (Segons la vigent Llei 6/2014 ) o Comunicació Ambiental Prèvia que tal com establix l'article 42 de l'Ordenança d'Obres i Activitats són “1. Les activitats que no siguen susceptibles d'afectar la seguretat ni produir efectes negatius sobre la salut o el medi ambient, no sotmeses per tant a autorització ambiental integrada, llicència ambiental o declaració responsable,…”

2. La comunicació haurà d'acompanyar-se de la documentació assenyalada en l'Annex I.3.16, i que s'inclou en l'apartat de documentació a aportar

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques.

Quan sol·licitar-ho

Abans de la implantació de l'activitat.

Documentació a presentar

Junt amb la sol·licitud de llicència d'obres tipus I:


En els procediments conjunts de llicència d'obres tipus I i comunicació d'activitat innòcua per a l'obertura de l'activitat:
1. Sol·licitud de llicència d'obres tipus I fent constar que es tracta d'obres per a implantar una activitat sotmesa al règim de comunicació d'activitat innòcua.
2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu legal representant, si és el cas.
3. En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació d'estos, sempre que acredite la dita representació.
4. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que ostenten la representació d'esta, sempre que acredite la dita representació.
5. Indicar l'emplaçament exacte del local en què es pretén ubicar l'activitat, especificant la seua referència cadastral.
6. Certificat de tècnic competent en què es manifeste expressament la compatibilitat urbanística per a la implantació de l'activitat, d'acord amb la normativa urbanística específica aplicable a l'emplaçament on es pretén instal·lar.
7. Memòria tècnica en què es descriga el local, les seues instal·lacions i l'activitat a desenvolupar. En el cas que l'obra afecte la distribució d'espais interiors, haurà de justificar-se l'adequació de la mateixa a les normes urbanístiques i d'habitabilitat i disseny, garantint que l'obra no afecta la seguretat estructural de l'immoble, per mitjà de subscripció de la Memòria per tècnic competent habilitat i visada, si és el cas, pel col·legi oficial corresponent, incloent certificació del compliment de les normes urbanístiques i d'habitabilitat, així com que les obres no menyscaben la seguretat de l'immoble.
8. Pressupost desglossat i total (indicant detall del I.V.A.)
9. Justificant de l'ingrés del pagament de la taxa per actuacions urbanístiques.
10. Si s'efectua superposició de paviment: certificat de seguretat, firmat per tècnic competent i visat, si és el cas, pel col·legi professional corresponent.

Finalitzades les obres i per a la sol·licitud d'obertura en els procediments conjunts de llicència d'obres i comunicació d'activitat innòcua per a l'obertura de l'activitat:
1. Comunicació ambiental prèvia (comunicació d'activitat innòcua)
2. Certificat de tècnic competent, visat, si és el cas, pel seu corresponent col·legi oficial, en el que s'especifique la conformitat de les obres i instal·lacions a la memòria presentada.
3. Còpia del resguard de l'ingrés de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
4. Certificat de tècnic competent en què conste que l'activitat s'ajusta
a la normativa vigent que se li aplique.
5. Aquelles autoritzacions o documentació que vinguen exigides per la
normativa sectorial aplicable.

Taxes

Taxa

1. - Taxa d'actuacions urbanístiques (per les obres a realitzar):

Termini d'ingrés: amb caràcter previ a la presentació de la llicència.

Quantia: En funció del pressupost, segons el que establix l'Ordenança Fiscal Relativa a les Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques (consulte l'apartat Ordenances).

El pagament d'esta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidació: Gestor d'Autol.liquidacions

2. - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:

Termini d'ingrés: En el termini d'un mes a partir de la notificació de la concessió de la llicència

Quantia: 3% del pressupost d'execució material de l'obra.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Presentació document de declaració responsable junt amb la documentació detallada en l'apartat “documentació a presentar”.
Pagament de la taxa i autoliquidació de l'impost que procedisca si és el cas

Informació Complementària

És recomanable formular consulta prèvia verbal o escrita, per a demanar l'assessorament dels tècnics municipals quant a l'elaboració de la documentació tècnica i l'assessorament administratiu quant a la tramitació.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Atenció telefònica

No es permet la tramitació telefònica d'este procediment.
L'extensió de contacte amb caràcter preferent per a este tipus de peticion és 3303

Impresos

Sol.licitud de Licència d'intervenció per a obres en edificis protegits per a la implantació o modificació de activitat subjecta a Comunicació Ambiental prèvia
Comunicació Ambiental prèvia amb obres sujbjectes a Llicència Tipo I per a exercir activitat
Sol·licitud de Llicència de nova planta o ampliació per a la implantació o modificació d'activitat subjecta a Comunicació Ambiental prèvia
Sol.licitud de Llicència d'obres de reforma per a la implentació o modificació d'activitat subjecta a Comunicació Ambiental prèvia

Ordenances

Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València
Taxes per Prestació dels Servicis relatius a les Actuacions Urbanístiques

Legislació

Llei 5/2014 de 25 de juliol d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

On dirigir-se

La presentació i revisió ha de realitzar-se obligatòriament en el Servici de Llicències Urbanístiques per a habilitar el dret que la normativa atorga a estes peticions, i mes en concret en el Registre Auxiliar del Servici de Llicències Urbanístiques, ubicat en l'Edifici de Tabaquera, en Amadeo de Savoia, 11 Pati B Segon Pis.

Horari:

 • Dilluns, dimarts, dijous i divendres d'11.00 a 13.30 hores.
 • Dimecres no hi haurà registre, únicament visites amb el personal tècnic del servei prèvia concertació de cita prèvia i d'11.00 a 13.30 hores.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, segona planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3303
  Fax: 963.89.50.63
  Atenció al públic: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 11:00 a 13:30 hores.
  consultaslicencias@valencia.es

Oficines on presentar

 • REGISTRE AUXILIAR DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati B, Segon Pis

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.