Subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes esportius en la ciutat de València per entitats sense ànim de lucre. Temporada 2017-18

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Procediment per a la concesió, per l’Ajuntament de València mitançant la seua Delegació D’Esports, de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en support de projectes esportius desenvolupats en la ciutat durant la temporada 2017-2018 per entitats sense ànim de lucre amb seu social o delegació permanent en este municipi.

Per primera vegada i com a novetat front les prèvies convocatòries, la corrent incorpora al procediment únic de concurrència l’organització y ejecució d’esdeveniments esportius en la ciutat durant l’any 2018 com a quarta categoria subvencionable, quedant el cuadre sencer de tipologies de projecte esportiu objecte d’ajuda en: Edat escolar, Esport per a totes i tots, Competició oficial i Esdeveniments 2018. Cada entitat podrá optar a una ajuda econòmica máxima de 60.000,00€ distribuïts entre el total del projectes que presente (máxim un per categoria). Amb el mateix límit econòmic, les Federacions esportives de la Comunitat Valenciana podrán, no obtant això, optar fins un màxim de dos en la categoria “Esdeveniments 2018”.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats sense ànim de lucre què reunisquen el requisits que fonamenten la concesió de la subvenció al moment de finalització del període de presentació de sol·licituds.

Requisits

a. Trobar-se legalment constituida i inscrita, en el Registre corresponent, almenys un any d'anterioritat a la publicació de la convocatòria d'estes ajudes.

b. Tindre una seu o delegaci permanent en el terme municipal de València, dotada d'una estructura organitzativa suficient per a garantir el desenvolumpament l del projecte per al que se solicita la subvenció. Les Federacions Esportives queden exemptes del compliment d'este requisit.

c. Que l’activitat subvencionada, de contingut esportiu i desenvolupada en este terme municipal, tinga cabuda dins del seu objecte o fins socials.

d. Per les entitats que lliuren projectes de Competició Esportiva Oficial, trovar-se inscrites en la Federació autonómica, nacional o internacional corresponent.

e. No estar incursa en cap de les causes de prohibició de l’article 13.2 y .3 de la LGS, ni constar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) com a inhabilitada per obtindre la condició de beneficiària.

f. No tindre pendents de justificació subvencions atorgades per l’Ajuntament de València o pels seus organismes públics, ni ser deutora de reintegrament.

g. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions establertes per la normativa vigent front l'Ajuntament de València, l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria (AEAT) i la Tressoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Quan sol·licitar-ho

PERÍODE DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: Del dia 18/01/2019 fins al 18/02/2019, ambdós inclusivament.

ANUNCI REQUERIMENT EN TAULER ELECTRÒNIC D'EDICTES (17.01.2019)

Documentació a presentar

 • PER Al TRÀMIT DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: instància electrònica acompanyada dels Annexos 5 (Memòria d'actuació justificativa") i 6 (Relació classificada d'ingressos i despeses i liquidació final) de l'apartat "Impresos" d'aquesta pàgina. Mitjançant el tràmit de "Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament".
 • PER AL TRÀMIT D'ESMENA (ja inactiu): instància electrònica acompanyada d'un o varis dels següents ANNEXOS, segons el cas (els quatre documents normalitzats estan disponibles en l'apartat "IMPRESOS"). Mitjançant el tràmit de "Aportació de documentació a sol·licituds/expedients ja en tràmit per l'Ajuntament".
 • PER AL TRÀMIT D'INICI DEL PROCEDIMENT (ja inactiu): Formulari de sol·licitud de subvencions degudament emplenat acompanyat de la documentació necessària, si escau, que es relaciona a continuació.
Documentació per a tots els casos:
 • ANNEX 1: Fitxa tècnica de projecte i programació esportiva
 • ANNEX 2: Pressupost d'ingressos i despeses del projecte
 • Pressupost general de l'entitat formalment aprovat (incloent balanç ingressos-despeses):

  Per a l'anualitat 2018 o, si escau, la temporada 2017-18, degudament signat i visat.

 • Estatuts de la sol·licitant:

  Si els hi hagués ja presentat en prèvies convocatòries i no hagueren patit modificacions des de l'última aportació, bastarà marcar la casella corresponent en la Declaració Responsable del formulari de sol·licitud.

 • Targeta d'Identificació Fiscal (CIF) de l'entitat sol·licitant:

  Si la hi hagués ja presentat en prèvies convocatòries i no haguera patit modificacions des de l'última aportació, bastarà marcar la casella corresponent en la Declaració Responsable del formulari.

 • Certificat del Registre oficial en què s'haja de trobar l'entitat inscrita pel seu objecte:

  Que reflectisca la composició actualitzada (després de l'última renovació de càrrecs) dels/les integrants del seu màxim òrgan directiu, si ben si la hi hagués ja presentat en prèvies convocatòries i no haguera patit modificacions des de l'última aportació, bastarà marcar la casella corresponent en la Declaració Responsable del formulari de sol·licitud.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Subvencions al desenvolupament de projectes esportius al municipi de València per entitats sense ànim de lucre:
  • ANNEX 3: Autorització de presentació per tercer
  • Esdeveniments 2018: ANNEX 4 Informe de la Federació esportiva competent en la CV
  • COMPETICIÓ OFICIAL: Certificat de la Federació Autonòmica i/o Espanyola per a la temporada/anualitat corrent:

   Acreditant la inscripció del club i/o equips en competicions federades, el calendari de la competició internacional i/o de màxima categoria nacional, el sistema de competició i la relació d'esportistes amb llicència.

  • COMPETICIÓ OFICIAL: Certificat de la Federació sobre la classificació obtinguda en la temporada/anualitat anterior
  • COMPETICIÓ OFICIAL: Certificat de la Federació sobre la internacionalitat dels esportistes del club

   En el cas de menors, l'autorització haurà de ser del pare, mare o tutor.
   Document a presentar a l'efecte de la valoració prevista per a esportistes del primer equip si es tracta de projectes de competició oficial.

  • Autorització de la persona participant per a consulta de padró si està empadronada a València des de fa més de 5 anys:

   En el cas de menors, l'autorització haurà de ser del pare, mare o tutor/a.
   Document necessari a presentar a l'efecte de la valoració prevista per a esportistes del primer equip si es tracta de projectes de COMPETICIÓ OFICIAL.
   En cas de no adjuntar aquesta autorització, haurà d'aportar el certificat corresponent.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

PERÍODE DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: Presentar instància electrònica dins del termini atorgat (18/01/2019-18/02/2019), acompanyada dels annexos pertinents.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriDe conformitat amb l’establert per l’article 25.1.a) de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.Termini màxim de resolució: Fins 6 mesosComptats des de la publicació de l´extracte de la convocatòria en el BOPD'acord amb l’article 21.2 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i el punt 8º de la convocatòria.

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Pot iniciar la sol•licitud en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina. Haurà d'identificar-se i firmar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d'acord amb l'apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte, si és el cas, la documentació indicada
 • Presente i firme la sol•licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Impresos

ANNEX 6 Relació classificada d'ingressos i despeses i liquidació final
ANNEX 5 Memòria d'actuació justificativa

Ordenances

Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Òrgans Públics

Legislació

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret Legislatiu 21/2004, de 5 de març, pel qual es regula el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de València per a 2018.
 • Convocatòria per a la concesió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes esportius desenvolupats per entitats sense ànim de lucre. Temporada 2017-2018.

On dirigir-se

Les sol·licituds es presentaran en el Registre electrònic de l'Ajuntament de València, a través de la Seu Electrònica

Oficines d'informació

 • SERVICI D'ESPORTS
 • Passeig de la Petxina, 42 - 2ª
  Tel.: 96.3.52.54.78 Ext 2955 y 2959

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.